Výsledky měření pohybů prostaty během radioterapie pomocí intraprostatických markerů

Konference: 2008 XV. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 045p

Autoři: MUDr. Tomáš Novotný; MUDr. Blažena Syptáková; MUDr. Petr Čoupek; MUDr. Ivo Čapák; Ing. Jan Garčic

Stejná reprodukovatelná pozice pacienta během radioterapie je běžně zajišťována značkami na kůži, pomocí kterých se poloha pacienta nastaví do pozic laserového zaměřovacího systému. Zevní značky však nemusí odpovídat poloze vnitřních struktur. Z toho důvodu je výhodné portálové zobrazování během radioterapie, při kterém se ověřuje správnost nastavení podle anatomických kostěných struktur pánve. Ovšem ani ty nedávají přesnou informaci o tom, zda je cílový orgán opravdu v ozařovaném poli. Jednou z možností (pro pracoviště, které nevlastní IGRT přístroj) ověření správnosti nastavení jsou kontrastní značky umístěné přímo v ozařovaném orgánu.

Cílem naší práce bylo sledování odchylek nastavení a pohybů prostaty během radioterapie. Pro měření jejich pohybů jsme použili tři rtg kontrastní klipy zavedené před začátkem léčby zářením do prostaty tak, aby neležely v jedné rovině. Vlastní ozařování probíhalo standardní technikou dle protokolu naší kliniky. Pohyb byl monitorován portálovými snímky v předozadní a boční projekci.

Poté jsme přistoupili k vlastnímu měření odchylek. Portálový snímek jsme srovnávali s referenčním snímkem před radioterapií. Nejdříve jsme určili nepřesnosti nastavení dané posunem kostěných struktur pánve. Dále jsme stanovili pohyb prostaty, který se projevil posunem pozic zrn a konečně i celkovou odchylku - tedy nakolik odchylky v nastavení pacienta kompenzovaly pohyb prostaty.

V práci budou prezentovány výsledky našich měření.

Práce je podporována výzkumným záměrem MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 10. 10. 2008