VÝSLEDKY TRANSREKTÁLNÍ BIOPSIE PROSTATY S ULTRAZVUKOVOU KONTROLOU: SROVNÁNÍ DETEKCE KARCINOMU BIOPSIÍ 6+2 S ODBĚREM 12 VZORKŮ V PERIPROSTATICKÉ ANESTÉZII

Konference: 2005 13. onkologicko-urologické sympozium a 9. mammologické sympozium

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: 13. onkologicko-urologické sympózium. Karcinom prostaty I

Číslo abstraktu: 004

Autoři: MUDr. Pavel Verner; I. Jarolím; doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc.; M. Rejchrt; As. MUDr. Marek Schmidt, FEBU; P. Hanek; MUDr. Pavel Dušek; V. Kaliská; MUDr. Jan Soukup, Ph.D.

CÍL


Porovnáváme výsledky klasické biopsie 6+2 bez anestézie s odběrem 12 vzorků v lokální periprostatické anestézii.

MATERIÁL A METODIKA


Soubor 718 pacientů: 412 nemocných, kteří absolvovali biopsii s odběrem 6+2 vzorků v letech 1999–2003 a 306 pacientů, u kterých byla provedena periprostatická anestézie v letech 2004–2005 s následným odběrem 12 vzorků.

VÝSLEDKY


Ve skupině biopsií 6+2 byl nalezen karcinom u 147 nemocných (35,7 %), negativní nález v 265 případech (64,3 %), z toho u 112 nemocných byla zachycena PIN (27,2 %). U skupiny biopsií s odběrem 12 vzorků byl karcinom zachycen u 131 nemocných (42,7 %), z toho u 42 nemocných při re-biopsiích (13,7 %): u 22 nemocných po prvotní sextantové biopsii, u 20 nemocných až po vícečetných negativních biopsiích. U 7 nemocných duodecimálního souboru byl nalezen karcinom pouze v jediném bioptickém vzorku (5,5 % případů). Negativní bioptický nález byl zachycen u 175 nemocných (57,3 %), z toho byla PIN přítomna u 68 nemocných (22,3 %). U 64 bioptovaných nemocných (20,9 %) byly nalezeny histopatologické známky chronické prostatitidy. Rektální i ultrazvukové vyšetření podhodnotí nález ve srovnání s definitivní histologií až v 50 % případů. Bolestivost výkonu je hodnocena při 10 stupňové škále bolesti hodnotou 5,7 u biopsii 6+2 a u duodecimálních biopsií v periprostatické anestézii 2,1.

ZÁVĚRY


Naše výsledky jsou v souladu s písemnictvím: odběr 12 vzorků je pokládán za standard bioptického vyšetření, který signifikantně zvyšuje záchyt karcinomu prostaty ve srovnání s klasickou oktantovou biopsii. Periprostatická anestézie významně redukuje bolestivost výkonu.

Datum přednesení příspěvku: 23. 11. 2005