Využití profilů genové exprese primárních kolorektálních karcinomů k predikci jejich progrese a metastatického fenotypu

Konference: 2006 2. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Kolorektální karcinom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 021p

Autoři: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.; MUDr. Ingrid Garajová; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastěji se vyskytujících nádorových onemocnění. Naneštěstí významná část pacientů v klinických stadiích II a III umírá do pěti let po radikálním chirurgickém zákroku následkem progrese onemocnění. Racionální přistup k indikaci adjuvantní léčby pro tyto pacienty nabízí molekulární charakterizace jejich rizikové podskupiny napříč oběma klinickými stadii pomocí profilů genové exprese. Do studie byly zařazeny bioptické vzorky dvanácti pacientů s histologicky potvrzeným kolorektálním karcinomem (KRK) v klinickém stadiu II a III tvořené minimálně ze 70% maligními buňkami. Šest pacientů mělo dobrou prognózu s délkou bezpříznakového přežití (DFS) delší než 36 měsíců (medián 43), šest mělo špatnou prognózu s DFS kratším než 36 měsíců (medián 13). Pomocí nízkohustotních oligonukleotidových makročipů společnosti SuperArray určených k relativní kvantifikaci 128 genů potenciálně zapojených do procesu metastazování byly identifikovány profily genové exprese primárních KRK všech 12 pacientů. Analýzou expresních profilů pomocí t-testu (α = 0,01) a metody SAM (Δ = 1,5) jsme identifikovali 10 genů (9 up-regulovaných, 1 down-regulovaný) s minimálně dvojnásobným rozdílem v expresi v primárních nádorech skupiny pacientů se špatnou prognózou. Z hlediska biologické funkce jsou mezi up-regulovanými geny zastoupeny především onkogeny (MYC, MYB, KRAS, SRC) dále hepatální růstový faktor HGF, transkripční faktor ETV4, regulátor buněčného cyklu PTEN a molekuly extracelulární matrix a buněčné adheze (CD82, HPSE). Sníženou expresi vykazoval ve skupině pacientů se špatnou prognózou pouze antiangiogenní inhibitor metaloproteinázy 2 (TIMP2). Naše výsledky potvrzují předchozí pozorování a jsou v souladu biologickou podstatou nádorové invazivity a metastázování. Alterace v expresi genů pro hepatální růstový faktor HGF a transkripční faktor ETV4 byly u kolorektálního karcinomu s nepříznivou prognózou identifikovány poprvé. Po rozšíření zkoumaného souboru pacientů a ověření výsledků metodou qRT-PCR případně imunohistochemicky na proteinové úrovni by nalezená sada genů mohla být jedním z kroků vedoucích směrem k individualizaci terapie pacientů s lokoregionálně pokročilým kolorektálním karcinomem.

Poděkování: Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NR/9076 – 4.
Kategorie sdělení: Poster, sekce – Hledání nových prognostických a prediktivních markerů v klinické onkologii.

Datum přednesení příspěvku: 7. 12. 2006