Využití samoexpandibilních metalických stentů u stenóz žlučových cest.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Gastrointestinální nádory

Téma: Gastroenterologie – terapeutické výkony

Číslo abstraktu: 062

Autoři: MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.; MUDr. Igor Suškevič

Autoři nejprve podávají přehled základních poznatků o samoexpandibilních metalických biliárních stentech a zabývají se postupně jednotlivými typy těchto stentů.

Dále se autoři věnují jednotlivým aspektům endoskopické léčby pomocí samoexpandibilních metalických stentů (SEMS), vymezují praktické důsledky a přínos SEMS ve srovnání s dalšími léčebnými možnostmi. Zvláštní pozornost je věnována druhům biliárních drénů a úspěšnosti léčby u jednotlivých indikací.

Dále pak autoři hodnotí SEMS jako efektivní metodu léčby zejména maligní biliární obstrukce. SEMS se u maligních biliárních stenóz jeví lépe než plastové biliární stenty, ale cena SEMS je příliš vysoká na to, aby došlo k jejich širšímu využití (v České republice toto platí naprosto zřetelně). Vývoj potahovaných SEMS pak dále výrazně zlepšil technické a klinické vlastnosti metalických stentů, kdy pokračující výzkum se zabývá jejich možnou rolí při řešení benigních biliárních stenóz. I když během posledních let bylo publikováno několik prací o využití potahovaných SEMS u některých benigních pankreatobiliárních onemocnění, přesvědčivé zhodnocení role potahovaných a odstranitelných SEMS u těchto stavů však bude možné teprve až při prospektivních klinických kontrolovaných pokusech v mnoha institucích. Toho času jsou tedy SEMS indikovány pouze u maligních biliárních stenóz a plastové biliární stenty jsou doporučovány u benigních pankreatobiliárních striktur.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2011