Vývoj časné diagnostiky a operability bronchogenního karcinomu na Klinice plicních nemocí a TBC FN Olomouc

Konference: 2009 XVII. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2009_12

Autoři: MUDr. Ivona Grygárková; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; prof., MUDr. Jiří Klein, Ph.D., PETCS; doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.; T. Johanes; MUDr. Marek Szkorupa

Je sledován počet diagnostikovaných pacientů s bronchogenním karcinomem a operabilita onemocnění na Klinice plicních nemocí a TBC FN a LF UP Olomouc za posledních 10 let (1999–2008).

Zatímco v r. 1999 jsme diagnostikovali bronchogenní karcinom u 138 nemocných, v roce 2008 se tento počet zvýšil na 208 nemocných. Z toho počtu se asi ve 20 % jednalo o malobuněčný karcinom. Ve skupině nemalobuněčných karcinomů plic byl nejčastěji zastoupen spinocelulární karcinom. V roce 1999 jsme poprvé na našem pracovišti dosáhli operability nad 20 % (21 %), jistě i v souvislosti s používáním neoadjuvantní chemoterapie. Tento trend trval až do r. 2006. V posledních 2 letech došlo k poklesu operability našich nemocných na 18,9 % v r. 2007 a 17,3 % v r. 2008, i když absolutní počet nemocných odeslaných k resekčnímu výkonu neklesl (36 a 35 pacientů). Pokles operability byl zřejmě způsoben vzestupem počtu pacientů diagnostikovaných s pokročilým onemocněním (st. IIIB a IV).

V těchto dvou letech to bylo asi 75 % všech nově zjištěných onemocnění. Diagnostika bronchogenního karcinomu ve včasných stadiích onemocnění by vedla ke zvýšení operability a tím i zlepšení 5letého přežití nemocných.

Datum přednesení příspěvku: 12. 11. 2009