Vývoj prevalence karcinomů plic a hrtanu v krajích ČR

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_27

Autoři: Edvard Geryk; Jakub Odehnal; Mgr. Radim Štampach, Ph.D.; Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.; RNDr. Milan Konečný, CSc.; Prof. MUDr. Jaroslav Michálek, Ph.D.; Mgr. Jiří Holub

1. Úvod

Epidemiologickým problémem nádorů u české populace není jen to, že je s nimi během svého života konfrontována třetina obyvatel a čtvrtina na ně zemře, ale skutečnost, že incidence některých malignit se posunuje do mladšího věku. Její standardizované hodnoty zhoršují hodnocení ČR s evropskými státy. Mezi 170 zeměmi se výší 14,6 % rizika onemocnění nádorem před 65. rokem věku řadí česká populace mezi 12 nejohroženějších (1). Svůj podíl na tom má také předchozí chaotická výchova k vlastní odpovědnosti, k včasnému zjištění nemoci, zdravému způsobu života a nedostatečná eliminace rizik u preventabilních nádorů, mezi kterými zhoubné novotvary respiračního traktu (ZN RT dg. C32–C34) zaujímají významné postavení. Není pochyb, že zvládnutí jejich prevence, diagnostiky a terapie je celosvětově dlouhodobým a náročným medicínským úkolem.

2. ZN respiračního traktu ve světě

Podle světového přehledu novotvarů (dg. C00–C96 bez nádorů kůže) připadlo podle IARC (2) v roce 2002 na 100 tis. mužů nebo žen 186, respektive 164 nových, 122, respektive 95 zemřelých a 370, respektive 423 přežívajících. K níže uvedeným počtům přispěly ZN hrtanu a plic (dg. C32–C34) v uvedeném roce následujícími počty:

Z 10,862 mil. nových onemocnění, bylo:
 
1,1 mil. nádorů RT – 19 % ze všech ZN u mužů
407 tis. nádorů RT – 8 % ze všech ZN u žen
Z 6,724 mil. úmrtí na nádor zemřelo:
 
927 tis. na nádory RT – 24,4 % ze všech ZN u mužů
342 tis. na nádory RT – 11,7 % ze všech ZN u žen
Z 24,570 mil. osob s pětiletou prevalencí žilo:
 
1,3 mil. s nádory RT – 11,6 % ze všech ZN u mužů
481 tis. s nádory RT – 3,7 % ze všech ZN u žen

3. ZN respiračního traktu v ČR

V letech 1994–2004 bylo do registru nádorů ČR nahlášeno 71.981 nových ZN RT, z toho 79,3 % u mužů a 20,7 % u žen. Poměr ZN plic a hrtanu byl u mužů 91 % : 9 %, u žen 97 % : 3 % (3). Za uvedené období se snížila roční incidence u mužů z 5309 na 5202 tj. o 2 %, mortalita z 4 808 na 4 607 tj. o 4,2 %, u žen incidence vzrostla z 1 178 na 1 610 tj. o 36,7 %, mortalita z 1 071 na 1 360 tj. o 27 %.

V roce 2004 bylo nahlášeno 4 687 (94/100.000) nádorů plic a 515 hrtanu u mužů, 1 565 (30/100.000) nádorů plic a 45 hrtanu u žen s podílem 13,5 % (muži) a 4,6 % (ženy) mezi nádory (dg. C00–D09).

Relativní zastoupení nových onemocnění nádorů plic (dg. C34) podle věku, kolísající s úrovní jejich hlášení v letech 1994–2004, nevykázalo výraznější změny. Snížilo se u mužů ve věku 40–49 let z 7,4 % na 3,6 % a vzrostlo ve věku 70–79 let z 24,2 % na 29,6 %, u žen se zvýšilo zejména ve věku 50–59 let ze 14,8 % na 21 %. U obou pohlaví se pětina nových případů vyskytovala ve věku 50–59 let, třetina v 60–69 let, třetina v 70–79 let, což v roce 2004 představovalo v uvedených třech kategoriích věku téměř 1,4 tis., 2 tis. a 1,9 tis. nových nádorů plic.

Počty nových případů signalizují životní riziko, úmrtnost na nádor je ukazatelem úrovně diagnostiky a léčby, prevalence naznačuje objem zdravotní péče a vynaložených nákladů. Vzhledem k jejich omezenému objemu a snaze o efektivní využití se stávají aktuálními některé otázky, např.:

Kolik žije v České republice nemocných s nádory respiračního traktu?
Jaké je jejich zastoupení v krajích? Jaký vývoj lze odhadovat v nejbližších letech?
I když v tomto přehledu nelze dát podrobné odpovědi, uvedená fakta doplňují ostatní epidemiologické údaje.

4. Metodika

Počty nemocných, nahlášených od května 1976 do registru nádorů, žijících k 31. 12. příslušného roku, byly získány z Národního onkologického registru prostřednictvím ÚZIS ČR. Průřezová prevalence, aktualizovaná k 15. 3. 2007 byla zpracována jako počty případů u mužů a žen ve věku 35–64 let a 0–85+ let za ČR a 14 krajů u ZN hrtanu (dg. C3482) a ZN průdušnice a průdušek (dg. C33–C34). Vývoj počtu žijících v letech 1989–2004 byl v grafech vyjádřen nárůstem podle indexu 100 za rok 1989. Odhad dalšího vývoje na období 2005–2015 vycházel z regresního výpočtu, přičemž model lineárního a kvadratického trendu byl verifikován koeficientem determinace a testem statistické významnosti parametrů. Pro stručnost byly u krajů použity zavedené zkratky (3).

5. Výsledky

Trendy prevalence V ČR se počet žijících v letech 1989–2004 s:

  • dg. C32 zvýšil o 39 % u mužů, o 98 % u žen na 3 724 nádorů hrtanu, z nichž 53 % bylo v ekonomicky aktivním věku 35–64 let
  • dg. C33–34 zvýšil o 31 % u mužů, o 160 % u žen na 8 531 nádorů plic, z nichž 47 % bylo ve věku 35–64 let.
Zastoupení prevalence v krajích naznačilo největší objem zdravotní péče o nádory respiračního traktu v Praze, kraji Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském.

 

Při zachování dosavadního vývoje dosáhne počet žijících s nádory respiračního traktu v roce 2010 přes 13,5 tis. případů a v roce 2015 téměř 15 tis. s převahou 75 % u mužů.

6. Diskuse

U mužů pokračuje mírný pokles incidence a mortality na nádory plic, u žen naopak nárůst. Jejich hodnoty u obou pohlaví dlouhodobě ovlivňují statistiku nádorové úmrtnosti. Nepříznivé zastoupení pokročilých klinických stadií u nových případů zkracuje i při zavádění moderních léčebných modalit v pneumoonkologii dobu přežití, která je blízká přežívání nemocných s nádory slinivky, jater a žlučníku. Výdaje zdravotního pojištění překročí v roce 2006 u odhadovaných 12,5 tis. žijících pacientů s nádory hrtanu a plic v ČR asi 262 mil. korun.

Snížením incidence nádorů respiračního traktu, jako významně preventabilní skupiny karcinomů, by bylo dosaženo zpomalení prevalence a následné ekonomické úspory léčby zejména pokročilých stadií. Řešení rizikových faktorů u ohrožené populace včetně kuřáctví, diagnostiky včasných stadií a rodinné zátěže se neobejde bez politické podpory, osobní odpovědnosti a finančního zajištění primární a sekundární prevence zejména u mladší populace. V opačném případě nelze vyloučit, že v roce 2015 bude s nádory dýchacích cest léčeno v aktivním věku 35–64 let téměř 7 tisíc nemocných jako neopominutelné etické a ekonomické memento ve spektru 611 tisíc onkologicky žijících (4).

7. Literatura

  1. Mackay, J. et al.: The Cancer Atlas. Amer. Canc. Soc., 2006, p. 100–107.
  2. Ferlay, J. et al.: Globocan 2002 – Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide. IARC CancerBase No. 6, 2003.
  3. ÚZIS: Novotvary 2004 ČR. ÚZIS ČR, 2007, 244 s.
  4. Geryk, E. kol.: Prevalence nádorů v České republice – časové a prostorové rozložení. Zdravotnictví v ČR, 2007, 3, 10, s. 94–100.

Zpracováno za podpory grantu GA ČR č. 205/07/1278.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007