VÝVOJ V LÉČEBNÝCH MOŽNOSTECH U LYMFOMŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Konference: 2011 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Prezentace

Číslo abstraktu: 015

Autoři: MUDr. David Belada, Ph.D.

Úvod

Léčba lymfomů v České republice prodělala v posledním desetiletí celou řadu významných změn. K základním pilířům léčby - k chemoterapii a ozařování - se přidala od konce minulého století biologická terapie, zejména pak monoklonální protilátky, které zcela zásadně změnily výsledky léčby většiny ne-Hodgkinových lymfomů. Zcela dominantní postavení mezi nimi má rituximab, monoklonální chimérická protilátka anti CD20. Zpočátku byli k léčbě s ním indikováni jen nemocní s relabujícím folikulárním lymfomem (FL). V roce 2002 se prokázal význam přidání rituximabu i u nemocných s difúzním B-velkobuněčným lymfomem v 1. linii léčby v kombinaci s chemoterapií CHOP, o několik let později pak i u nemocných s folikulárními lymfomy v l. linii léčby v kombinaci s chemoterapií - vše na základě výsledků velkých mezinárodních, multicentrických, randomizovaných studií prokazují cích benefit přidání rituximabu k chemoterapii jak stran další doby do progrese lymfomu, tak i ve významném prodloužení celkového přežití oproti skupině léčené samotnou chemoterapií. Kombinace rituximabu a chemoterapie se tak stala novým zlatým standardem v léčbě CD20 pozitivních B-ne-Hodgkinových lymfomů.

Metodika a výsledky

Velmi dobrá efektivita, minimální toxicita a dlouhý biologický poločas (2-3 měsíce) rituximabu z něj činí ideální molekulu pro udržovací léčbu. Výsledky EORTC 20981 studie prokázaly, že podávání udržovací terapie rituximabem 1x po 3 měsících po dobu 2 let nebo do progrese vedlo téměř ke ztrojnásobení (16 vs. 44 měsíců) doby do progrese u nemocných s relapsem FL, kteří odpověděli na indukční chemoterapii dosažením kompletní nebo parciální remise. Úplnou novinkou roku 2010 jsou výsledky mezinárodní randomizované studie PRIMA v 1. linii léčby FL. Nemocní po podání imunochemoterapie (R-COP nebo R-CHOP nebo R-FCM - výběr dle rozhodnutí centra), u kterých bylo dosaženo minimálně PR, byli randomizováni mezi observaci a udržovací léčbu rituximabem 1x po 2 měsících po dobu 2 let. Při mediánu sledování 25 měsíců bylo oproti observačnímu rameni prokázáno statisticky významné prodloužení doby do progrese u nemocných, kteří byli léčeni udržovací léčbou rituximabem (p<0,0001). Udržovací léčba rituximabem je tak v současné době standardní terapií v 1. linii léčby i v relapsu onemocnění u nemocných, kteří odpoví na indukční terapii.

Zajímavou léčebnou modalitou je i použití radioimunoterapie - v našich podmínkách je k dispozici jen 90Y ibritumomab tiuxetan, radiokonjugát anti CD20 monoklonální protilátky s navázaným beta zářičem yttria. Tento lék je v současné době k dispozici pro nemocné s relabujícím nebo refrakterním FL, dle výsledků FIT studie pak i u pacientů v 1. linii léčby FL, kteří dosáhli CR nebo PR, a to jako konsolidační léčba. V oblasti Hodgkinových lymfomů byly v posledních letech rovněž zaznamenány významné změny v terapii. V České republice je léčba do značné míry ovlivňována výsledky německé skupiny pro léčbu Hodkinových lymfomů, se kterou v rámci klinických studií spolupracují centra z FN KV Praha a FN Brno. V současné době představují moderní léčebné postupy v této oblasti šanci na vyléčení u 80-95% nemocných (dle stadia onemocnění). V časných a intermediárních stadiích je standardem léčby nadále kombinace chemoterapie a ozáření typu ‚involved field‘, v pokročilých stadiích je díky zavedení chemoterapie BEACOPP eskalovaný u části nemocných vzhledem k intenzivní terapii možno ozáření již vynechat.

Závěr

Velkým přínosem je účast celé řady českých pracovišť v mezinárodních klinických studiích, díky kterým máme možnost nabídnout našim pacientům nejmodernější léčebné modality a léky a zároveň se můžeme podílet na vývoji léčebných strategií. Současně jsou v rámci Kooperativní lymfomové skupiny (KLS) organizovány i vlastní projekty a klinické studie, z nichž je nyní aktuální projekt PET-RIMCEB pro nemocné s difúzním B-velkobuněčným lymfomem. Neméně důležitou funkcí KLS je i tvorba léčebných doporučení pro terapii lymfomů v ČR, která jsou aktualizována každým rokem a jsou k dispozici společně se všemi dalšími podstatnými informacemi o KLS na adrese: www.lymphoma.cz.

Práce byla podpořena výzkumným záměrem MZO 00179906. e-mail: david.belada@seznam.cz

Datum přednesení příspěvku: 28. 1. 2011