Význam a léčba regionálních metastáz u nádorů hlavy a krku

Konference: 2012 XIX. Jihočeské onkologické dny

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: Léčba nádorů ORL, jejich hodnocení

Číslo abstraktu: 30

Autoři: MUDr. Patrik Štefanička

Metastázovanie lymfatickou cestou je najdôležitejším mechanizmom šírenia sa skvamocelulárnych karcinómov hlavy a krku. Regionálne metastatické postihnutie lymfatických uzlín patrí k najdôležitejším samostatných nepriaznivým prognostickým faktorom. Nie iba prítomnosť uzlinových metastáz, ale aj ich počet, rozmer, lokalizácia na krku a prítomnosť extranodálneho šírenia sú dôležité  prognostické faktory ovplyvňujúce  prognózu  pacienta.  Liečba  regionálnych  metastáz  je neoddeliteľnou  súčasťou liečebného plánu pacientov s karcinómami hlavy a krku. Liečebné možnosti  sú chirurgická liečba krčná disekcia, rádioterapia, alebo ich kombinácia, prípadne chemoterapia. Krčné disekcie možno rozdeliť na dve základné skupiny, na elektívne, keď sa rieši klinicky negatívny uzlinový nález (cN0), alebo terapeutické, ak ide o klinicky  pozitívny  krčný  nález  (cN+).  Vývoj   v indikácii  krčných   disekcií smeruje  k znižovaniu chirurgickej radikality, a tým aj morbidity, za súčasného zachovania onkologickej bezpečnosti. Pri výbere vhodného typu elektívnej krčnej disekcie sa zvažujú viaceré faktory: riziko okultných metastáz, rizikové oblasti  krku,  plánovaná  liečebná  modalita  pre  primárny  nádor, spoľahlivosť  pacienta  a jeho  možnosti pravidelného poliečebného sledovania. Pri rozhodovaní sa pre typ terapeutickej krčnej disekcie sa zvažuje aj riziko okultných metastáz v iných oblastiach krku, okrem klinicky pozitívnej oblasti, predpoklad extranodálneho šírenia a nelymfatické štruktúry, ktoré budú musieť byť obetované. V práci sa diskutuje o aktuálnych odporúčaniach  a indikáciách  krčných  disekcií podľa  jednotlivých  lokalizácií  primárneho karcinómu  pri  cN0  a cN+,  o výsledkoch  súčasných  prác pri šetrení  konkrétnych  podoblastí  skupín lymfatických uzlín na krku.

Datum přednesení příspěvku: 20. 10. 2012