Význam amplifikace genu pro lidskou telomerázu (hTERC) ve vývoji cervikálních prekanceróz a karcinomu děložního hrdla

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 010

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; Dita Žežulková; Mgr. Nina Štrossová; Dr. Vladimíra Vránová; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Karcinom děložního hrdla s incidencí 20/100 000 zastupuje druhý nejčastější zhoubný nádor u žen v České republice. Dle dostupné literatury je často charakterizován řadou genetických abnormalit.

Nejčastější změnou je zmnožení dlouhého raménka chromozomu 3 (3q). Tento region na chromozomu 3 obsahuje gen pro RNA složku lidské telomerázy – gen hTERC. Amplifikace genu hTERC byla prokázána i u některých premaligních cervikálních intraepiteliálních dysplazií (CIN II a CIN III). Předpokladem je, že amplifikace genu hTERC může být prediktivním faktorem maligní transformace a progrese prekanceróz a karcinomů děložního hrdla Lze ji považovat za důležitý genetický marker. V naši studii se amplifikace genu hTERC (3q) detekuje pomocí techniky interfázní fluorescenční in situ hybridizace (FISH) prováděné na nátěrech buněk získaných ze stěru z děložního endocervixu a exocervixu. V současné době je ve studii zařazeno 22 pacientek rozdělených do dvou skupin:

  • 4 pacientky s prokázanými dysplaziemi děložního hrdla, kde 1 pacientka s histologickým nálezem CIN III měla pozitivní amplifikaci genu hTERC. Zbylé 3 pacientky s CIN I a CIN II měly negativní nález (soubor dočasně přerušen – v očekávání nová přesnější DNA sonda)

  • 18 pacientek s prokázaným karcinomem děložního hrdla, z toho u 9 pacientek byla detekována amplifikace hTERC, u 8 pacientek byl negativní genetický nález a 1 pacientka s adenokarcinomem měla nehodnotitelný vzorek pro silnou a hustou vrstvu nátěru buněk.


Závěr

V našem souboru u nízkých stupňů dysplazií děložního hrdla nebylo zmnožení genu hTERC diagnostikováno. Amplifikace genu hTERC byla prokázána u jedné pacientky s CIN III a 50% karcinomů děložního hrdla. Sběr dat dále pokračuje. Vzhledem k malému souboru zatím nelze vyvozovat definitivní závěry. Získané výsledky genetických analýz by teoreticky mohly zpřesnit screening a selektovat pacientky s vysokým rizikem progrese dysplazií v karcinom děložního hrdla.


Práce vzniká za podpory Výzkumného záměru MZ0MOU2008 a VZMSM0021622415

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2009