VÝZNAM ANDROGENNÍCH RECEPTORŮ U KARCINOMU PRSU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: VI. Nádory prsu

Číslo abstraktu: 023

Autoři: MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.

Ačkoliv přítomnost androgenového receptoru (AR) v normálních tkáních i maligních nádorech prsu je dlouhodobě známa a dokumentována, donedávna se nezdálo, že by mohla mít klinický význam s dopady do léčby. V souvislosti s pokročilou analýzou nádorových expresních profilů a s nástupem nových léčebných modalit se však situace mění. Trochu paradoxně je AR snad nejčastěji exprimovaným steroidním receptorem v karcinomu prsu. U nejběžnějších luminálních karcinomů se AR vyskytuje spolu s estrogenovým receptorem (ER) cca v 80–90 % případů a pozitivita koreluje s nízkým gradem a celkově lepší prognózou [1]. V recentně publikované studii [2] však na druhou stranu byl nalezen vyšší poměr AR/ ER jako indikátor špatné odpovědi na tamoxifen v adjuvanci. Tatáž studie pak in vitro prokázala antiproliferativní účinek enzalutamidu u nádorů ER+/ AR+. U nádorů ER negativních je AR rovněž detekovatelný (30–50 %). Pokud je sdružen s vysokou expresí HER2 a/ nebo GCDFP15, považuje se za marker tzv. molekulárně apokrinního typu [3], který patří do luminálně diferencovaných nádorů. Z klinického hlediska je však nejperspektivnější detekce AR u triple-negativních karcinomů, zjištěná v recentní obsáhlé studii až v 38 % případů [4]. AR pozitivní nádory mají v této skupině rovněž nižší grade a proliferaci, což je spojeno s lepší prognózou, ale vykazují horší odpověď na neoadjuvantní chemoterapii. Minimálně část těchto karcinomů vykazuje při genetické analýze luminální diferenciaci (LAR typ, tj. ER, HER2 negativní, AR pozitivní, často s PIK3CA mutací). Zde se již nabízí indikace k cílené léčbě, šetřící zároveň pacientky od toxicity nespecifické chemoterapie. V úvahu připadá přímá blokáda AR, např. bicalutamidem [5], nebo využití blokády PI3K u nádorů typu LAR (tj. ER, HER2 negativní, AR pozitivní bez RAS nebo BRAF mutace): tato léčba (everolimus) se již prosazuje u ER pozitivních nádorů po selhání antiestrogenní terapie. Průkaz pozitivity AR může sloužit jako levný a poměrně spolehlivý náhradní ukazatel lepší prognózy u ER pozitivních nádorů, případně jako ukazatel špatné odpovědi na tamoxifen, pokud je poměr AR/ ER příliš vysoký. Možnosti léčby enzalutamidem zde budou muset být teprve ověřeny. U nádorů triple-negativních je pak pozitivita AR ukazatelem luminální diferenciace a mohla by indikovat specificky cílené léčebné postupy, včetně androgenní blokády.

Literatura:

  1. Mod Pathol 2011; 24(7): 924–931.
  2. Breast Cancer Research 2014, 16: R7, published ahead of print.
  3. Breast Cancer Research 2013; 15(3): R37.
  4. Mod Pathol 2013; doi: 10.1038/ modpathol.2013.145.
  5. Clin Cancer Res 2013; 19: 5505–5512.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014