VÝZNAM HUMÁNNÍCH PAPILOMAVIRŮ U NÁDORŮ HLAVY A KRKU

Konference: 2014 XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Nádory hlavy a krku

Téma: XII. Nádory hlavy a krku

Číslo abstraktu: 080

Autoři: Doc.MUDr. Jan Klozar, CSc.

Zjištění podílu humánních papilomavirů (HPV) na vzniku části nádorů hlavy a krku bylo jedním z nejvýznamnějších objevů, který rozšířil naše znalosti o epidemiologii a biologii těchto nádorů a zároveň má velký klinický význam. Přehled mapuje současný stav poznatků o významu HPV u těchto nádorů a nastiňuje perspektivy využití v klinické praxi. HPV jsou již delší dobu známy jako hlavní etiologický faktor karcinomu a prekanceróz děložního hrdla a části dalších nádorů anogenitální oblasti. V poslední době byl HPV detekován i u části karcinomů hlavy a krku, především v orofaryngu. Orofaryngeální HPV pozitivní nádory se od nádorů souvisejících s expozicí tabáku a alkoholu odlišují po stránce epidemiologické, molekulárněbiologické a imunologické. Na rozdíl od nádorů vázaných na tradiční rizikové faktory, jejichž incidence stagnuje, nebo dokonce klesá, výskyt HPV pozitivních nádorů hlavy a krku v posledních desetiletích stoupá v řadě zemí světa včetně České republiky. Z epidemiologického hlediska tvoří pacienti s HPV pozitivními tumory odlišnou skupinu od pacientů s HPV negativními tumory. Rozdíl je jednoznačně v konzumaci tabáku, méně přesvědčivě i alkoholu. Sexuální chování má bezesporu význam v šíření HPV infekce a ně kte ré studie uvádějí rozdíly v sexuálním chování mezi pacienty s HPV pozitivními a negativními nádory hlavy a krku. Evropské studie včetně našich takovou závislost zatím nepopisují. Z klinického hlediska má největší význam příznivější prognóza pacientů s HPV pozitivními nádory. Zdá se, že se liší i prognostický význam ně kte rých parametrů nádoru. Např. postižení regionálních lymfatických uzlin není u HPV pozitivních nádorů tak jednoznačným negativním prognostickým faktorem, jako je tomu u nádorů vázaných na tabák. V současné době pracuje řada týmů včetně našeho na identifikaci markerů HPV infekce, které by byly klinicky použitelné (dostupnost, cena) a zároveň co nejpřesněji vyjadřovaly zapojení viru do kancerogenezy. Je zvažována modifikace léčebných postupů v závislosti na přítomnosti HPV. Příznivá prognóza HPV pozitivních nádorů podtrhuje význam kvality života po léčbě. Je pravděpodobné, že HPV pozitivita nádoru umožní podání méně intenzivní léčby, což by mohlo eliminovat alespoň část negativních důsledků terapie, kterými je léčba orofaryngeálních nádorů dnes zatížena. HPV by již v blízké budoucnosti mohla hrát roli v rozhodování nejen o intenzitě terapie, ale i o léčebném postupu. Velký klinický dopad by mohlo mít i plošné zavedení očkování proti HPV, a to nejen dívek, ale i chlapců. To by spolu s omezením konzumace tabáku mohlo hrát zásadní roli v prevenci nádorů hlavy a krku.

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2014