Význam hypermetylácie promótora CDH1 génu ako potenciálneho biomarkera v skorej detekcii karcinómu krčka maternice

Konference: 2015 11. sympózium molekulovej patológie s medzinárodnou účasťou a Martinské dni nelekárskych pracovníkov v patológii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: MOLEKULOVÁ PATOLÓGIA NÁDOROVÝCH OCHORENÍ II.

Číslo abstraktu: 020

Autoři: Mgr. Veronika Holubeková, Ph.D.; Mgr. Andrea Mendelová; Mgr. Sandra Meršaková; MUDr. Iveta Švecová; I. Kapustová; Prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.; Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.; Doc. RNDr. Zora Lasabová, Ph.D.

E-cadherín je transmembránový glykoproteín kódovaný CDH1 génom a zohráva kľúčovú úlohu v bunkovej adhézii, potláča invazivitu nádorov, tvorbu metastáz a má účasť na bunkovej sig­nalizácii. Intenzívnou štúdiou mnohých typov ľudských nádorov bola zistená znížená, respektíve žiadna expresia E-cadherínu, čo môže byť asoci­ované s epiteliálno-mezenchymálnou tranzíciou (EMT), keď sa epiteliálne bunky môžu meniť na mezenchymálne cez mnohokrokový proces. Naša hypotéza bola založená na fakte, či je metylácia CDH1 génu detegovateľná v cervikálnych vzor­kách, a tak by potenciálne mohla byť využiteľná v skríningu rakoviny krčka maternice. Vyšetrovali sme hypermetyláciu promótorovej oblasti CDH1 génu v rôznych typoch cervikálnych vzoriek vrátane cervikálneho epitelu bez abnormalít (n = 47), nízkostupňových (LSIL, n = 34) a vysoko-stupňových skvamóznych intraepiteliálnych lézií (HSIL, n = 46) a invazívnych karcinómov (n = 13). Prítomnosť hypermetylácie promótorovej oblasti CDH1 génu bola vyšetrená pomocou metylačne špecifickej PCR (MSP-PCR) a vplyv na transkripciu CDH1 génu bol hodnotený pomocou relatívnej kvantifikácie. Zistili sme prítomnosť hypermetylá­cie CDH1 génu pri 20,6 % (7/34) LSIL, 21,7 % (10/46) HSIL a 46,2 % (6/13) karcinómoch. Potvrdili sme, že prítomnosť hypermetylácie promótorovej oblasti CDH1 génu bola významne asociovaná s formo­vaním cervikálnej lézie, respektíve karcinómu (p = 0,0005) a expresia tohto génu bola výrazne znížená pri vzorkách s metyláciou CDH1 promótora (p = 0,048). Tieto výsledky naznačujú, že E-cadherín by mohol byť vhodným biomarkerom v skorej de­tekcii a špecifickej diagnostike karcinómu krčka maternice, a tiež by mohol vylepšiť manažment pacientok s karcinómom krčka maternice.

Poďakovanie: Táto štúdia bola podpore­ná projektmi Nadácia Výskum Rakoviny, ITMS 26110230067„Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji v oblasti lekárskych vied" a ITMS 26220220113 „Molekulová diagnostika rakoviny krčka maternice", ktoré sú spolufinancované zo zdrojov EÚ.

Datum přednesení příspěvku: 4. 6. 2016