Význam nádorové lymfangioinvaze a velikosti nádoru u časných stadií karcinomu děložního hrdla.

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: XVIII. Gynekologické nádory

Číslo abstraktu: 162

Autoři: MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.; MUDr. Richard Feranec; MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.; MUDr. Eva Krejčí; MUDr. Eva Lžičařová; MUDr. Iva Zichová; MUDr. Pavel Fabián, Ph.D.; L. Štefániková; Prof. MUDr. Milan Bláha, CSc.

Cíl

Stanovit význam nádorové lymfangioinvaze (LVSI) a velikosti nádoru jako rizikových faktorů karcinomu děložního hrdla

Podmínky

Nekonizované pacientky ve stadiu Tlal - T2a karcinomu děložního hrdla, u nichž provedena radikální hysterektomie s pánevní lymfadenektomií

Soubor a metodika

Od 8/2005 do 1/2009 v souboru 36 žen, u kterých byla prováděna histopatologická analýza po radikální hysterektomii gr. III s pánevní lymfadenektomií a detekci sentinelové uzliny (SNB).

Výsledky

Dle histologického zastoupení byly pacientky rozděleny do 3 skupin: 72 % žen se spinocelulárním karcinomem, 22 % žen s adenokarcinomem, 6 % žen s malobuněčným neuroendokrinním karcinom.

S narůstající velikostí nádoru byla prokázána přímá úměrnost s přítomností lymfangioinvaze. U nádorů nad 4 cm byla pozitivní LVSI v 60% spinocelulárních kacinomů, 75% adenokarcinomu a 100% neuroendokrinních karcinomů. Pacientky s negativní lymfangioinvazí neměly metastatické postižení lymfatických uzlin, včetně SNB. U všech pacientek spinocelulárních karcinomů a neuroendorkinních karcinomů bylo při positivní LVSI i metastatické postižení lymfatických uzlin. U adenokarcinomu bylo metastatické postižení uzlin s positivní LVSI u 33%. Všechny ženy s metastatickým postižením lymfatických uzlin měly pozitivní LVSI.

Závěr

Nádorová lymfangioinvaze a velikost nádoru představují důležité prediktivní faktory možného metastatického postižení lymfatických uzlin a měly by být zahrnuty do terapeutického managementu časných stadií karcinomu děložního hrdla.

Práce vznikla za podpory Výzkumného záměru MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2009