Význam paliativního týmu v akutní nemocnici, systém paliativní péče - zahraniční zkušenosti

Konference: 2005 Ostravské dny podpůrné léčby v onkologii

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: L29

Autoři: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.; Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.

Paliativní medicína – ale vlastně zdravotnictví jako celek - se v posledním desetiletí i v České republice snaží hledat svoji tvář ve vztahu vůči pacientům a jejich blízkým - ve skutečnosti tak hledá možnost kompromisů mezi svými možnostmi, reálnou společenskou potřebou a eticko-filozofickými zásadami,které jsou i základem holistického přístupu k poslání zdravotnictví, tolik se uplatňujícího právě v péči o nevyléčitelně nemocné.

Čas ukazuje, že právě potřeba zachování holistického přístupu ke klientům a jejich blízkým, stejně jako pro zdravotníka k cílům jeho snažení, vystupuje stále více do popředí, chceme-li hovořit o kvalitě zdravotní péče v nejširším smyslu. V tomto rámci právě například praxe hospicové péče ukazuje na význam individuálního přístupu, týmové práce a otevřenosti a důvěry ve vztazích zdravotník - pacient - rodina.

V průběhu konce roku 2004 jsem měl možnost pobývat více než měsíc v prostředí dvou anglických hospiců-Princess Alice´s hospice v Esheru a St. Christopher´s hospice v Londýně - Sydenhamu. Za takového pobytu lze samozřejmě vysledovat řadu společných i rozdílných vlastností, nicméně potěšitelná se mi zdá možnost konstatovat, že v inpatient care (paliativní péče v „kamenných“ zařízeních - například hospice) se naše
hospicové hnutí (a tím ovšem i paliativní medicína, jež je jím především dosud v ČR představována) v rovině ošetřovatelství i kvality lékařské péče nemá opravdu za co stydět.

Problém nastává, pokud se podíváme do roviny organizace paliativní či chronické péče o klienty, jež jsou v domácím prostředí či akutní nemocnici. Zde totiž o srovnatelném systému community care, palliative care specialist nurses atd. nelze hovořit a takový nemocný jen velmi obtížně nalézá pochopení pro své obtíže a tedy i své místo v systému.

Cílem tohoto sdělení je seznámit se způsobem organizace péče paliativní a o chronicky nemocné v oblasti působení výše uvedených anglických hospiců a pokusit se ukázat na přednosti takového systému ve srovnání s existující péčí o paliativně a chronicky nemocné v ČR, s poukázáním na význam domácího paliativního týmu a paliativního týmu akutní nemocnice.

Datum přednesení příspěvku: 1. 4. 2005