Význam stanovení nádorových markerů pro etiologii pohrudničních výpotků

Konference: 2007 XV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2007_19

Autoři: D. Havel; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; Doc. MUDr. Luboš Holubec (sen.), CSc., ; MUDr. Jindra Vrzalová; Mgr. Václava Polívková (Zmeková); MUDr. Šárka Svobodová; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; M. Čásová; MUDr. Markéta Pražáková; T. Hájek; L. Bartůněk

Úvod: Pleurálními výpotky se může manifestovat široká škála plicních i mimoplicních onemocnění. Diferenciální diagnostika bývá v některých případech svízelná. I při rozsáhlém metastatickém postižení pohrudnice nemusí být ve výpotku cytologicky prokázány maligní elementy. Je proto nutné hledat další metody prokazující či podporující maligní etiologii a umožňující urychlit diagnostiku patologického procesu.

Cíl studie: Ověřit možnost využití nádorových markerů pro stanovení etiologie pohrudničních výpotků.

Metodika: Pomocí izotopových a neizotopových metod byly stanovovány hodnoty CEA, CA 15-3, CA 19-9, TK, CA-125, chromograninu a cytokeratinových fragmentů. Vztah mezi senzitivitou a specificitou byl vyhodnocován pomocí ROC křivek. Soubor nemocných tvořilo 33 pacientů s výpotky benigní etiologie (kardiální dekompenzace, stavy po kardiochirurgickém výkonu, infekční etiologie a další) a 45 pacientů s výpotkem maligní etiologie (primární plicní a mimoplicní nádory).

Výsledky: Byly spočteny senzitivity a specificity pro jednotlivé nádorové markery. Zjistili jsme, že při 95% specificitě má největší senzitivitu CA 15-3 (98 %), na druhém místě TK (88 %), dále CEA (74 %). U CYFRA a CA-125 nebyla senzitivita hodnotitelná, protože neexistují signifikantní rozdíly mezi hladinami ve výpotku benigní a maligní etiologie.

Závěr: Z nádorových markerů jsou vhodné a vysoce senzitivní pro určení maligní etiologie výpotku CA 15-3 a TK. Zvýšení hodnot markerů cytokeratinových fragmentů a CA 125 nesouvisí s etiologií výpotku, ale je obecně projevem z postižení seriózních blan.

Datum přednesení příspěvku: 8. 11. 2007