Vzdělávací systém oboru ošetřovatelské péče v Itálii.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Podpůrná a ošetřovatelská péče v onkologii

Číslo abstraktu: 056

Autoři: D. Lichosik

Souhrn
Vzdělávání v oboru ošetřovatelské péče prodělalo v Itálii v posledních letech obrovské změny. Poskytovatelé péče i vyučující na fakultách ošetřovatelské péče univerzity jsou lépe vzděláni a připraveni než kdykoli předtím. Praktické postupy jsou stavěny na stále silnějších teoretických základech, budovaných díky studijnímu nasazení zdravotních sester. Neustále se též rozvíjí spolupráce mezi sestrami a dalšími pracovníky ve zdravotnictví.
Ve století neustálého rychlého vývoje technologie a léčebných postupů je při snaze o zlepšení specializované ošetřovatelské péče nezbytně nutné zvýšení úrovně vzdělávání v oboru ošetřovatelství. Navíc stále přibývá možností, jak mohou zdravotní sestry příznivě ovlivňovat lidské zdraví v roli praktikujících sester, porodních asistentek, ošetřovatelek v domácí péči a v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, manažerek, administrátorek a učitelek ve svém oboru.
Vyšší vzdělávání je stále více orientováno na studenta samotného a jeho aktivní zapojení, kteréžto prostředí vede ke spolupráci a společnému poznávání studenty i přednášející z různých oborů.
Současnost představuje pro vzdělávání v oboru ošetřovatelské péče skvělé období: studenti jsou aktivně zapojeni, nadšeni a snaží se za odborné pomoci dosáhnout svých osobních a profesionálních cílů. Možnost volit z široké palety specializačních programů či účastnit se doktorského studia jim nabízí vynikající edukační a profesionální příležitosti.

Druhy vzdělávacích programů v oboru ošetřovatelské péče v Itálii
Podle Vyhlášky č. 509 Ministerstva školství Itálie ze 3. 11. 1999 je odborné vzdělávání v oboru ošetřovatelské péče rozděleno na několik úrovní.

Tabulka 1 -Současná struktura vzdělávacího procesu v oboru ošetřovatelské péče v Itálii. Údaje ze zprávy IPASVI z roku 2006.


Bakalářský stupeň v ošetřovatelských vědách (L)

Bakalářský stupeň v ošetřovatelských vědách:
Program vázaný na tradiční fakulty a univerzity, završený získáním titulu Bakalář ošetřovatelské péče. Absolventi jsou oprávněni k udělení licence pro registrované sestry, která jim umožňuje výběr povolání v ambulantním i lůžkovém ošetřovatelském provozu včetně nemocnic, škol, průmyslových závodů a agentur domácí péče. Bakalářský titul je vyžadován u všech zájemců o magisterské a doktorské studium v oboru.

Magisterský stupeň v ošetřovatelských vědách:
Program završený získáním titulu Magistr ošetřovatelské péče, nabízený na tradičních fakultách a univerzitách. Magisterské studium staví na znalostech, dovednostech a schopnostech získaných během bakalářského studia. Umožňuje dosažení vyššího vzdělání a specializace v ošetřovatelské péči. Absolventi mohou pracovat v řadě specializovaných ošetřovatelských funkcí, například jako specializovaná klinická sestra, porodní ošetřovatelka, anesteziologická sestra nebo administrativní pracovník v ošetřovatelství. Magisterský titul je obvykle vyžadován pro zařazení do doktorského studia.

Doktorský stupeň v ošetřovatelských vědách:
Titul Doktor ošetřovatelské péče je předpokladem získání pracovního zařazení ve vysoce specializovaných funkcích oboru ošetřovatelské péče v ošetřovatelské praxi, vzdělávacím procesu i výzkumu. Absolventi jsou plně kvalifikováni k práci v různých systémech zdravotní péče

Tabulka 2 -Počet zápisů ke studiu v jednotlivých geografických oblastech Itálie (od ročníku 2000-2001 po ročník 2005-2006). Údaje ze zprávy IPASVI z roku 2006.
Možnost dalšího studia v ošetřovatelských vědách mají všechny stávající zdravotní sestry díky Zákonu č. 1 z roku 2002, který uznává všechny do té doby získané diplomy a umožňuje tak přihlášení k vyššímu ošetřovatelskému vzdělání. Sestry však současně musejí mít podle evropských direktiv (Strassburgská dohoda z roku 1967) úspěšně završenu nadstavbovou střední školu (4600 hodin studia).
Italské zdravotní sestry jsou registrovány v oblastních fakultách, což je také podmínkou jejich zařazení do praxe. Národní univerzitní federace IPASVI je orgánem, který sestry zastupuje na národní i mezinárodní úrovni. Federace zajišťuje koordinaci oblastních fakult, které spravují registry zdravotních sester. Místní a národní výkonné rady bývají voleny na funkční období tří let. Oblastní IPASVI fakulty jsou dle veřejného práva neziskovými organizacemi (Dlcps 233/46 a Dpr 221/50) s interně i externě směrovanými úkoly.
Prvním cílem je ochrana veřejnosti, která má na základě italské ústavy právo na zdravotní péči poskytovanou kvalifikovanými zaměstnanci s přesně určenými kvalifikačními tituly.
Druhým cílem je zabezpečování profesionální úrovně registrovaných zdravotních sester. V rámci plnění tohoto úkolu dohlížejí oblastní fakulty na udržování kázně, výchovu proti hrubosti, dodržování deontologického kódu (deontologie = etika povinnosti), výši odměn za jednotlivé ošetřovatelské služby, kulturní růst registrovaných zdravotních sester a kurzy dalšího vzdělávání.

Klíčová slova: vzdělávací systém v oboru ošetřovatelské péče, vzdělávání onkologických zdravotních sester, další vzdělávání v oboru.

Odkazy:
  1. Raccolta Normativa – Collegio IPASVI Milano-Lodi, Periodico trimestrale „Io Infermiere“-Settembre-Dicembre, n. 4/2005.
  2. Periodico trimestrale – „Io Infermiere“Il futuro č il Dottorato di ricerca, Luglio-Settembre, n. 3/2005.
  3. Periodico trimestrale – „Io infermiere“ – M. Neri, L’infermiere e l’esercizio libero professionale: una proposta per superare il regime di incompatibilit⁄ nella sanit⁄ pubblica, n. 4/2005
  4. Collegio IPASV INotiziario mensile „L’infermiere“Aumentano gli infermieri laureati, ma ancora non bastano a colmare il bisogno di assistenza, n. 1/2006.
  5. Il codice deontologico degli infermieri, I doveri degli infermieri sono i diritti dei cittadini, Maggio 1999.
  6. Decreto Interministeriale, Determinazione delle classi lauree universitarie delle professioni sanitarie, 2 Aprile 2001
  7. Universit⁄ degli Studi di Milano, Programma della Facolt⁄ delle Scienze Infermieristiche – Bicocca, 2005 – 2006.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006