Vztah exprese proteinů rezistence MRPI a pI70 k rezistenci/sensitivitě in vitro u pacientek s karcinomem ovaria.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 237p

Autoři: MUDr. Iva Sedláková, Ph.D.; doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.; MUDr. Adam Řezáč; prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.; K. Brigulová; Prof. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., IFEPAG; Prof. MUDr. Jan Laco, Ph.D.; MUDr. Peter Škapinec

Cíl

Zjistit vztah mezi expresí proteinů rezistence MRP1, a p170 k rezistenci/sensitivitě in vitro na jednotlivá cytostatika. Zhodnotit závislost MRP1 a p170 na histologickém typu nádoru a pokročilosti onemocnění


Metodika

Proteiny rezistence a MTT test zároveň byl proveden u 34 pacientek s epiteliálním ovariálním karcinomem. MRP1 a p170 byly stanoveny imunohistochemicky. MTT-WST-1 testem byla zjištěna rezistence/sensitivita in vitro na paclitaxel, cisplatinu, karboplatinu, etoposid, topotecan a gemcitabin


Výsledky: Statisticky významný vztah byl prokázán mezi expresí p170 a rezistencí/sensitivitou in vitro na paclitaxel (p<0,005). Nejvyšší výskyt proteinu p170 byl zaznamenán u pacientek sensitivních na paclitaxel in vitro. Nejnižší výskyt p170 byl zjištěn u pacientek rezistentních na paclitaxel in vitro. Hodnoty MRP1 a p170 nebyly v našem souboru ovlivněny histologickým typem ovariálního karcinomu. MRP1 a p170 na sobě nebyly navzájem závislé


Závěr

Byl prokázán statisticky významný vztah mezi expresí proteinu p170 a rezistencí/sensitivitou na paclitaxel zjištěnou in vitro


Tato práce vznikla za podpory grantu IGA MZ NR 8768-3 a IGA MZNS 9737-3.

Datum přednesení příspěvku: 22. 4. 2010