ZÁKLADNÍ PRINCIPY LÉČBY MALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XXIII. Nádory plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: XXIII/9

Autoři: prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

 Autor uvádí přehledové informace o malobuněčných karcinomech plic (SCLC). Tyto nádory patří mezi nádory rychle rostoucí, geneticky značně heterogenní a z hlediska biologického chování vysoce zhoubné. Jejich časná detekce je výjimečná a současnými screeningovými programy se ji nedaří příznivě ovlivnit. V přehledu jsou uvedeny prognostické faktory, způsob určování stadia onemocnění a doporučené léčebné postupy. Základem současné léčby SCLC je kombinovaná chemoterapie s radioterapií, spíše pak výjimečně i s chirurgickou léčbou. Z hlediska dosažení léčebné odpovědi se SCLC dělí na onemocnění chemosenzitivní, chemorezistentní a chemorefrakterní. V přehledu jsou uvedeny aktuální kombinace cytostatik v 1. a ve 2. léčebné linii, zdůrazněn je výzkum konkomitantní chemoradioterapie u limitovaných forem onemocnění i význam profylaktického ozáření mozku při dosažené remisi nádoru. V blízké budoucnosti lze u SCLC očekávat i možnost využití protinádorové imunoterapie protilátkami proti CTLA-4 a PD-1/PD-L1, případně na bázi vakcín z dendritických buněk.

Datum přednesení příspěvku: 27. 4. 2016