Zatížení myokardu při radioterapii karcinomu prsu

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Ostatní

Téma: IV. Varia

Číslo abstraktu: 018

Autoři: MUDr. Irena Čoupková; MUDr. Petr Čoupek; MUDr. Jana Zitterbartová; MUDr. Jana Gombošová

Většina pacientek s diagnózou karcinomu prsu je v rámci komplexní terapie léčena ozářením prsu,popřípadě hrudní stěny po provedeném chirurgickém výkonu.Při levostranném postižení je vedlejším efektem určité radiační zatížení myokardu.Riziko komplikací závisí na velikosti ozařovaného objemu a aplikované dávce záření.

Aktuálnost tohoto problému stoupá při kombinaci radioterapie a další adjuvantní kardiotoxické léčby.Jde zejména o režimy chemoterapie obsahující antracykliny a o cílenou terapii monoklonální protilátkou trastuzumabem (Herceptinem). V prevenci poškození myokardu způsobeném radioterapií není znám žádný preparát, který, podán před nebo v průběhu ozařování, by zabránil nebo snížil kardiotoxicitu.

Proto v současné době je jedinou prevencí použití moderních radioterapeutických technik,které umožňují snížit dávku záření aplikovanou na myokard.Nejnovější optimalizací je použití IMRT techniky a do budoucna IGRT.

Na ORO v MOU Brno jsme sledovali na souboru pacientek zatížení srdce a plic a průběžně vyhodnocovali maximální a průměrnou dávku na myokard.Střední dávka v oblasti myokardu byla 2,15 Gy ve 23% objemu srdce.V oblasti levé plíce jsme naměřili průměrnou dávku 6 Gy v 18 % objemu levostranné plicní tkáně.

Datum přednesení příspěvku: 19. 1. 2007