Zhodnocení imunohistochemických markerů a metastatického postižení lymfatických uzlin v chirurgickém stagingu karcinomu endometria

Konference: 2009 XXXIII. Brněnské onkologické dny a XXIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: V. Onkopatologie

Číslo abstraktu: 058p

Autoři: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.; MUDr. Ivana Marková; MUDr. Milada Dušková; Michaela Tozzi; Prof. MUDr. Milan Kudela, CSc.

Cíl studie

Zhodnocení immunohistochemické exprese p53, bcl-2, c-erb-2, Ki-67, MMP-7, MMP-26, estrogenových a progesteronových receptorů u pacientek s kompletním stagingem karcinomu endometria.


Metodika

Studovali jsme 83 případů primárně neléčeného karcinomu endometria, u nichž jsme pomocí imunohistochemického vyšetření stanovovali přítomnost p53, bcl-2, c-erb-2, Ki-67, MMP-7, MMP-26, estrogenových a progesteronových receptorů. Stanovili jsme korelace mezi imunohistochemickým barvením zhodnoceným pomocí histoskóre, věkem, grade, hloubou ivaze, klinickým stadiem a metastatickým šířením.


Výsledky

Průměrný věk byl 66 let (rozmezí 35-88). Všechny pacientky podstoupily abdominální hysterektomii nebo modifikovanou radikální vaginální hysterektomii s oboustrannou salpingoophorektomií a systematickou pánevní lymfadenektomií. p 53, bcl-2, c-erb-2, Ki-67, MMP-7, MMP-26, estrogenové a progesteronové receptory byly pozitvní u 36 (43%), 71 (86%), 13 (16%), 80 (96%), 65 (78%), 80 (96%), 61 (73%) a 71 (86%) pacientek. Nebyla nalezena jasná závislost mezi imunohistochemickými parametry a věkem pacientek. Zvýšená exprese p53 a Ki-67 korelovala se špatnou diferenciací, hlubokou invazí do myometria a pokročilým klinickým stadiem. Imunohistochemické barvení pro bcl-2 korelovalo inverzně s hloubkou invaze, zatímco c-erb-2 bylo zvýšeně exprimováno u nádorů s hlubokou myometrální invazí. Nádory s pozitivními estrogenovými a progesteronovými receptory vykazovaly další klinickopatologické parametry spojené s lepší prognózou.

MMP-26 nevykazovalo žádnou asociaci s klinickopatologickými parametry, zatímco MMP-7 korelovalo inverzně s pokročilým klinickým stadiem a hloubkou myometrální invaze. Zvýšená exprese Ki-67 korelovala s metastatickým šířením nemoci (Graf 1-4).
Závěr

Zvýšená exprese p53 a Ki-67 zřejmě indikuje malignější fenotyp, zatímco bcl-2 a c-erb-2 mohou mít do určité míry omezený význam pro identifikaci vysoce-rizikových nádorů. Ki-67 koreluje s metastatickým šířením nemoci.


Tato studie byla podpořena grantem IGA MZ ČR NR 9098-4/2006.

Datum přednesení příspěvku: 16. 4. 2009