Zhodnotenie úrovne kvality života u pacientov s onkologickýcm ochorením.

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Ostatní

Téma: NLZP - blok II

Číslo abstraktu: 050

Autoři: I. Gulášová; RNDr. Zuzana Bačíková, Ph.D.; E. Zacharová; prof. MUDr. Ján Breza (1948-), CSc.; MUDr. Ivan Riedl; M. Kyasová

Súhrn

Autori prieskumu zistili, že onkologické ochorenie mení úroveň kvality života u väčšiny onkologicky chorých pacientov vo veľmi výraznej úrovni k horšiemu. Únava a slabosť sa vyskytujú u väčšiny z nich na rôznej úrovni, čím ovplyvňujú aj ich každodenné aktivity bežného života. Strach ovplyvňuje úroveň kvality ich života výraznejšie ako bolesť. Vplyv sestier vnímajú pacienti pozitívne a optimisticky, dodávajú im silu a odvahu bojovať.

Kľúčové slová

onkologicky chorí pacienti, kvalita života, únava, slabosť, strach, zdravotné sestry

Prieskumný problém

Kvalita života onkologicky chorých pacientov vystupuje do popredia vzhľadom na rozširujúce sa možnosti liečby a ošetrovateľskej starostlivosti onkologických ochorení, a tým aj na nielen možné predĺženie života onkologicky chorých pacientov, ale pozornosť sa za posledné desaťročia venuje i kvalite ich života. Práve z uvedeného dôvodu je dôležité onkologicky chorému pacientovi zabezpečiť komfort nielen v telesnej, fyzickej, ale aj psycho-sociálnej a spirituálnej oblasti pacientovho života.

V našom prieskume sme sa zamerali na zmenu úrovne kvality života onkologicky chorých pacientov a na faktory, ktoré ovplyvňujú ich kvalitu života.

Ciele prieskumu

 • posúdiť zmenu kvality života onkologicky chorých pacientov,

 • zistiť faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu života onkologicky chorých pacientov,

 • posúdiť vplyv sestier na kvalitu života onkologicky chorých pacientov,

 • zistiť názor sestier na kvalitu života onkologicky chorých pacientov.Pracovné hypotézy

 • H1: Predpokladáme, že onkologické ochorenie zmenilo úroveň kvality života u väčšiny onkologicky chorých pacientov.

 • H2: Predpokladáme, že v telesnej oblasti života sa u väčšiny onkologicky chorých pacientov vyskytuje únava a slabosť.

 • H3: Predpokladáme, že v psychickej oblasti života sa u väčšiny onkologicky chorých pacientov vyskytuje strach, ktorý vplýva na zmenu úrovne kvality ich života výraznejšie ako bolesť.

 • H4: Predpokladáme, že na väčšinu onkologicky chorých pacientov sestry svojim prístupom vplývajú pozitívne a optimisticky.Metodika a organizácia výskumu 

Výskumná vzorka (výberový súbor):


192 respondentov onkologicky chorých pacientov, hospitalizovaných na onkologických pracoviskách NOÚ a OU sv. Alžbety v Bratislave. Informácie sme získavali dotazníkovou metódou vlastnej konštrukcie.

Časové obdobie prieskumu január 2008 až október 2009.

Výsledky výskumu

Tabuľka 1: Vek respondentov

Vek respondentov n %
Do 30 rokov 10 5,2
Do 40 rokov 16 8,4
Do 50 rokov 22 22,9
Do 60 rokov 48 25,0
Nad 60 rokov 74 38,5
N 192 100,0%


Graf 1: Vek respondentov
Tabuľka 2: Pohlavie respondentov

Pohlavie respondentov n %
Muži 68 35,4
Ženy 124 64,6
N 192 100,0%Graf 2: Pohlavie respondentov
Tabuľka 3 Vzdelanie respondentov

Vzdelanie n %
Základné 46 24.0
Stredoškolské 114 59,4
Vysokoškolské 32 16,6
N 192 100,0%Graf 3: Vzdelanie respondentov

Tabuľka 4: Dĺžka ličby


Dĺžka liečby n %
Do 1 mesiaca 54 28,2
Do 3 mesiacov 72 37,5
Do 6 mesiacov 26 13,5
Do 12 mesiacov 16 8,4
Nad 12 mesiacov 24 12,4
N 192 100,0%Graf 4: Dĺžka liečbyPoložka 5 : ‚Zmenilo súčasné ochorenie Váš život?‘ 

Tabuľka 5

Odpoveď n %
áno,veľmi výrazne 64 33,3
áno,značne 54 28,2
čiastočne 44 22,9
nie, vôbec 20 10,4
neviem to posúdiť 10 5,2
N 192 100,0%


Graf 5 Zmenilo súčasné ochorenie Váš život?
Položka 6 : ‚Ako by ste posúdili zmenu kvality Vášho života?‘ 

Tabuľka 6

Odpoveď počet %
výrazne sa zmenila k lepšiemu 12 6,2
čiastočne sa zmenila k lepšiemu 50 26,1
čiastočne sa zmenila k horšiemu 48 25,0
výrazne sa zmenila k horšiemu 48 25,0
neviem to posúdiť 34 17,7
N 192 100,0%


Graf 6 ‚Ako by ste posúdili zmenu kvality Vášho života?‘Položka 7: ‚Ako by ste ohodnotili celkovú kvalitu svojho života v priebehu minulého týždňa?‘ 

Tabuľka 7

Odpoveď n %
veľmi dobrá 8 4,2
dobrá 84 43,7
zlá 60 31,2
veľmi zlá 28 14,6
neviem sa vyjadriť 12 6,3
N 192 100,0%Graf 7 ‚Ako by ste ohodnotili celkovú kvalitu svojho života v priebehu minulého týždňa?‘Položka 8 ‚Boli ste v poslednej dobe unavený/á?‘ 

Tabuľka 8

Odpoveď n %
áno,veľmi výrazne 40 20,8
áno, značne 52 27,1
čiastočne 56 29,2
nie, vôbec 44 22,9
neviem to posúdiť 0 0,00
N 192 100,0Graf 8 ‚Boli ste v poslednej dobe unavený/á?‘Položka 9 ‚Cítili ste sa slabý/á?‘ 

Tabuľka 9

Odpoveď n %
áno,veľmi výrazne 44 22,9
áno, značne 40 20,8
čiastočne 58 30,2
nie, vôbec 50 26,1
neviem top posúdiť 0 0,00
N 192


Graf 9 ‚Cítili ste sa slabý/á?‘Položka 10 ‚Museli ste v súvislosti s Vaším ochorením Vaše záujmy, záľuby a koníčky...‘ 

Tabuľka 10

Odpoveď n %
zmeniť 42 21,9
obmedziť 84 43,7
vylúčiť 30 15,6
mám na ne viac času ako doteraz 26 13,6
iné:žiadna výrazná zmena 10 5,2
N 192 100,0


Graf č.10 ‚Museli ste v súvislosti s Vaším ochorením Vaše záujmy, záľuby a koníčky:‘

Položka 11 ‚Ovplyvňuje únava Vaše každodenné aktivity?‘ 

Tabuľka 11

Odpoveď n %
áno, veľmi výrazne 34 17,7
áno 38 19,8
čiastočne 62 32,3
nie, vôbec 48 25,0
neviem to posúdiť 10 5,2
N 192 100,0


Graf č.11 ‚Ovplyvňuje únava Vaše každodenné aktivity?‘
Položka 12 ‚Pociťovali ste v poslednej dobe napätie?‘ 

Tabuľka 12

Odpoveď n %
áno, veľmi výrazne 44 22,9
áno 74 38,5
čiastočne 58 30,2
nie, vôbec 12 6,3
neviem to posúdiť 4 2,1
N 192 100,0


Graf 12 ‚Pociťovali ste v poslednej dobe napätie?‘
Položka 13 ‚Mali ste strach v súvislosti s Vaším ochorením?‘ 

Tabuľka 13

Odpoveď n %
áno, veľmi výrazne 80 41,7
áno 56 29,1
čiastočne 38 19,8
nie, vôbec 16 8,4
neviem to posúdiť 2 1,0
N 192 100,0

Graf 13 ‚Mali ste strach v súvislosti s Vaším ochorením?‘Položka 14 ‚Vaše ochorenie u Vás vyvoláva‘ 

Tabuľka 14

Odpoveď n %
strach z vývoja choroby 74 38,6
strach z liečby a jej nežiaducich účinkov 52 27,1
bezmocnosť 32 16,6
neviem sa vyjadriť 20 10,4
iné: uzmierenie 6 3,1
strach z budúcnosti 4 2,1
optimizmus 4 2,1
N 192

Graf 14 ‚Vaše ochorenie u Vás vyvoláva:‘
Položka 15 ‚Je Vaše ochorenie spojené s bolesťou?‘ 

Tabuľka 15

Odpoveď n %
áno 68 35,4
čiastočne 38 21,9
nie 16 42,7
neviem to posúdiť 2 0,0
N 192 100,0

Graf č.15 ‚Je Vaše ochorenie spojené s bolesťou?‘

Položka 16 ‚Uveďte, čo najviac ovplyvňuje kvalitu Vášho života‘

Tabuľka 16


Odpoveď n %
únava a celková slabosť 32 16,6
strach a obavy 112 58,5
bolesť 32 16,6
nevoľnosť a zvracanie 4 2,1
iné:nuda 2 1,0
postoj okolia 2 1,0
rodinný život 4 2,1
pobyt v nemocnici 4 2,1
N 192 100,0

Graf 16 ‚Uveďte, čo najviac ovplyvňuje kvalitu Vášho života:‘
Položka 17 ‚Sestry v nemocnici na Vás vplývajú‘

Tabuľka 17

Odpoveď n %
pozitívne a optimisticky 176 91,6
negatívne a pesimisticky 0 0,0
nevplývajú na mňa 16 8,4
neviem sa vyjadriť 0 0,0
iné 0 0,0
N 192 100,0

Graf 17 ‚Sestry v nemocnici na Vás vplývajú:‘
Položka 18 ‚Sestry Vám svojim správaním...‘ 

Tabuľka 18

Odpoveď počet %
dodávajú silu a odvahu bojovať so svojím ochorením 164 85,4
neovplyvňujú Vaše prežívanie choroby 20 10,4
nevplývajú na mňa 0 0,0
znepríjemňujú pobyt v nemocnici 4 2.1
neviem sa vyjadriť 4 2,1
N 192 100,0

Graf 18 ‚Sestry Vám svojim správaním:‘
Položka 19 ‚Čo by podľa Vašich predstáv zlepšilo kvalitu Vášho života?‘ 

Tabuľka 19


Odpoveď n %
Pobyt doma 12 6,2
Zníženie bolesti 4 2,1
Zlepšenie zdravia 80 41,7
Plnohodnotne sa zapojiť do pracovného procesu 4 2,1
Život bez stresu a strachu z budúcnosti 6 3,1
Nebyť vo finančnej tiesni 6 3,1
Viac informovanosti 4 2,1
Psychoterapeut 2 1,0
Nevyjadrili sa 74 38,6
N 192 100,0

Graf 19 ‚Čo by podľa Vašich predstáv zlepšilo kvalitu Vášho života?‘


Vyhodnotenie pracovných hypotéz prieskumu

Pracovná hypotéza H1 Predpokladáme, že onkologické ochorenie zmenilo úroveň kvality života u väčšiny onkologicky chorých pacientov. Pracovnú hypotézu H1 sme overovali dotazníkovými položkami 5,6,7,10. Onkologické ochorenie zmenilo život veľmi výrazne u 33,3% respondentov, značne u 28,2% respondentov a čiastočne u 22,9% respondentov. 5,2% respondentov to nevedelo posúdiť a len 10,4% respondentov odpovedalo, že onkologické ochorenie ich život vôbec nezmenilo. Kvalita života respondentov sa u 6,2% respondentov výrazne zmenila k lepšiemu a u 26,1% respondentov sa k lepšiemu zmenila čiastočne. U 25% respondentov sa čiastočne zmenila k horšiemu a u ďalších 25% respondentov sa zmenila výrazne k horšiemu. 17,7% respondentov túto zmenu nevedelo posúdiť. Len 4,2% respondentov ohodnotilo celkovú úroveň kvality svojho života v priebehu minulého týždňa ako veľmi dobrú, až 43,7% respondentov ako dobrú, 31,2% respondentov ako zlú a 14,6% respondentov ako veľmi zlú. Vyjadriť sa nevedelo 6,3% respondentov. V súvislosti s onkologickým ochorením muselo svoje doterajšie záujmy, záľuby a koníčky zmeniť 21,9% respondentov, 43,7% respondentov ich muselo obmedziť a 15,6% respondentov ich muselo úplne vylúčiť. Len 13,6% respondentov uviedlo, že na ne má viac času ako doteraz a 5,2% respondentov neuvádzalo žiadnu výraznú zmenu v uvedenej oblasti svojich koníčkov.

Náš predpoklad v pracovnej hypotéze H1, že onkologické ochorenie zmenilo úroveň kvality života u väčšiny onkologicky chorých pacientov, sa potvrdil.


Pracovná hypotéza H2 Predpokladáme, že v telesnej oblasti života sa u väčšiny onkologicky chorých pacientov vyskytuje únava a slabosť. Pracovnú hypotézu H2 sme overovali dotazníkovými položkami 8,9,11. Veľmi výraznú únavu uvádzalo 20,8% respondentov, značnú únavu 27,1% respondentov a čiastočnú únavu 29,2% respondentov. 22,9% respondentov únavu v poslednej dobe vôbec nepociťovalo. 22,9% respondentov sa cítilo byť veľmi výrazne slabými, 20,8% respondentov značne slabými a 30,2% respondentov čiastočne slabými. 26,1% respondentov uvádzalo, že nepociťujú vôbec žiadnu slabosť. Ďalej uvádzali, že každodenné aktivity u nich ovplyvňuje únava u 17,7% respondentov vo veľmi výraznej miere, u 19,8% respondentov v značnej miere, u 32,3% respondentov čiastočne. U 25% respondentov únava vôbec neovplyvňuje ich každodenné aktivity a 5,2% respondentov to nevedelo vyjadriť k položenej otázke.

Na základe našich zistení môžeme konštatovať, že únava a slabosť sa vyskytuje u väčšiny onkologicky chorých pacientov, ale v rôznej miere, čo ovplyvňuje aj úroveň ich každodenných aktivít. Pracovná hypotéza H2 sa nám potvrdila.


Pracovná hypotéza H3 Predpokladáme, že v psychickej oblasti života sa u väčšiny onkologicky chorých pacientov vyskytuje strach, ktorý vplýva na zmenu úrovne kvality ich života výraznejšie ako bolesť. Na overovanie platnosti pracovnej hypotézy H3 sme použili dotazníkové položky 12, 13,14,15,16. V poslednej dobe pociťovalo napätie vo veľmi výraznej miere 22,9% respondentov, v značnej miere 38,5% respondentov a čiastočne 30,2% respondentov. Vôbec nepociťovalo napätie iba 6,3% respondentov a 1% respondentov to nevedelo posúdiť. Strach v súvislosti s onkologickým ochorením uvádzalo 41,7% respondentov ako veľmi výrazný, 29,1% respondentov ako značne výrazný, 19,8% respondentov čiastočne výrazný. Strach vôbec neuvádzalo 8,4% respondentov a 1% respondentov to nevedelo vôbec posúdiť. U 38,6% respondentov onkologické ochorenie vyvolávalo strach z vývoja ochorenia, u 27,1% respondentov strach z liečby a jej nežiaducich účinkov, u 16,6% respondentov to bola bezmocnosť, 10,4% respondentov sa nevedelo vyjadriť k nastolenej otázke. Vo voľnej odpovedi 3,1% respondentov uviedlo uzmierenie, 2,1% respondentov strach z budúcnosti a 2,1% respondentov optimizmus. Bolesť uvádzalo 35,4% respondentov, čiastočne pociťovalo bolesť 21,9% respondentov a bolesť neuvádzalo 42,7% respondentov. Najviac ovplyvňovala úroveň kvality ich života únava a celková slabosť u 16,6% respondentov, strach a obavy u 58,5% respondentov, bolesť u 16,6% respondentov, nevoľnosť a zvracanie u 2,1% respondentov. Vo voľnej odpovedi respondenti uviedli, že najviac ich úroveň kvality života ovplyvňuje nuda 1%, postoj okolia 1%, rodinný život 2,1% a pobyt v nemocnici 2,1% respondentov.

Z výsledkov vyplýva, že strach ovplyvňuje úroveň kvality života u onkologicky chorých pacientov viac ako bolesť, čím sa nám pracovná hypotéza H3 potvrdila.


Pracovná hypotéza H4 Predpokladáme, že na väčšinu onkologicky chorých pacientov sestry svojim prístupom vplývajú pozitívne a optimisticky. Pracovná hypotéza H4 bola overovaná dotazníkovými položkami 17, 18, 19. Sestry v nemocnici na onkologicky chorých pacientov počas ich hospitalizácie vplývajú pozitívne a optimisticky u 91,6% respondentov a nevplývajú pozitívne na respondentov v 8,4% respondentov. U 85,4% respondentov sestry svojim onkologicky chorým pacientom dodávajú silu a odvahu bojovať so svojim onkologickým ochorením, u 10,4% respondentov sestry neovplyvňujú prežívanie ich ochorenia, vyjadriť sa nevedelo 2,1% respondentov. Vo voľnej odpovedi 2,1% respondentov uviedlo, že je to veľmi individuálne. Pracovná hypotéza H4 sa potvrdila. Môžeme konštatovať, že sestry vplývajú pozitívne a optimisticky na vyše 90% respondentov.


Záver

V závere môžeme konštatovať, že všetky 4 pracovné hypotézy sa nám potvrdili. Na základe našich zistení sme zistili, že:

 • Onkologické ochorenie zmenilo úroveň kvality života u väčšiny onkologicky chorých pacientov vo veľmi výraznej úrovni, až značnej úrovni.
 • Kvalita úrovne života sa zmenila u väčšiny onkologicky chorých pacientov k horšiemu.
 • Únava a slabosť sa vyskytuje u väčšiny onkologicky chorých pacientov na rôznej úrovni, čím ovplyvňuje aj ich každodenné aktivity bežného života.
 • Strach ovplyvňuje úroveň kvality života u onkologicky chorých pacientov výraznejšie ako bolesť.
 • Sestry vplývajú pozitívne a optimisticky na väčšinu onkologicky chorých pacientov.

Datum přednesení příspěvku: 8. 1. 2010