Zkušenosti s dlouhodobou aplikací weekly paclitaxelu u pacientek s pokročilými karcinomy prsa a vaječníků

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Novinky v onkologii

Číslo abstraktu: 166

Autoři: MUDr. Renata Kalábová; MUDr. Dagmar Macková

Úvod
V posledních letech je v onkologické terapii s výhodou používán moderní způsob dávkově densní aplikace chemoterapie. Paclitaxel je cytostatikem jehož efektivita byla při tomto aplikačním způsobu ověřena na řadě klinických studií a to především u karcinomů prsa, vaječníků, plic a nádorů hlavy a krku.
Koncentrace cytostatika jsou při týdenním podání stejné jako při dávce aplikované lx za tři týdny. Je dosahováno výhodněj-
ší kontinuální hladiny léku ve tkáních, umožň ující zasáhnout větší počet nádorových buněk v senzitivní fázi. Postižením buněčných klonů s různou kinetikou snižujeme riziko vzniku rezistence na léčbu. Významné je i navození apoptózy a antiangiogeneze uplatň ující se v léčebném mechanismu.
Klinická odpově ď uvádě ná u monoterapie paclitaxelem ve weekly rež imu je u recidivujícího karcinomu ovarií 20-65% a u metastatických karcinomů prsů 20-62%.
Bezpečnost a nízká myelotoxicita režimu je dána kratším působením vysokých koncentrací cytostatika v závislosti na dávce, frekvenci podání a délce infuze. Prozatím nebyl jednoznačně stanoven doporučovaný počet aplikovaných sérií. V literatuře je uváděna možnost pokračování léčby do projevů progresse onemocnění nebo toxicity preparátu.
Pro svoji bezpečnost je proto tento způsob chemoterapie doporučován u starších a silně předléčených pacientů.
Od roku 2001 bylo na našem pracovišti týdenním režimem celkově léčeno 71 pacientek s pokročilým metastatickým karcinomem prsa a recidivujícím karcinomem ovaria. Cílem naší práce bylo sledování vybrané skupiny pacientek u nich bylo podáno dvacet a více sérií paclitaxelu v uvedeném režimu.

Charakteristika souboru:
Zařazeno celkem 18 pacientek z toho 8 s metastatickým karcinomem prsa a 10 s recidivujícím primárně pokročilým karcinomem vaječníků
věk pacientek v rozmezí 47 – 76 let

Chemoterapie:
– paclitaxel 80-100 mg/m2 1x týdně infuze 1 hodina, u silně předléčených pacientek 60-80 mg/m2 1x týdně v počátku léčby bez pauzy, týdenní pauza po 3 aplikacích nebo dvoutýdenní pauza po 6 týdnu při dlouhodobé léčbě (individuální přístup)
– běžně používaná premedikace v sestupných dávkách dle tolerance léčby dexamethason 20 mg i.v., diphenhydramin 30 mg i.m., ranitidin 50 mg i.v.

Uvedený režim by podán ve II. linii 8x, III. linii 5x, IV. a V. linii 5x
Počet aplikací ke dni zhodnocení u jedné pacientky se pohyboval v rozmezí 20-108.

Zjištěné výsledky:
  1. Léčebná odpověď
    Ve sledované skupině byla pozorována RR v 55% (10) z toho bylo 44% (8) CR a 11% (2) PR.
    Léčbu ukončilo z důvodu progresse onemocnění 44% (8) pacientek.
    V současné době pokračuje v léčbě: 27,7% (5) pacientek

  2. Sledovaná toxicita dle kriterií WHO
    Výskyt toxicity sledovaného souboru byl významně ovlivněn předchozí cytostatickou léčbou. U žádné pacientky nebyla dlouhodobá terapie přerušena z důvodů léčebných komplikací. Neurologická a hematologická toxicita nebyla limitující a významně souvisela s předchozí léčbou platinovými deriváty a antracykliny. Ostatní toxicita byla velmi nízká.


Závěr
U sledovaných pacientek jsme ověřili v literatuře uváděnou efektivitu a bezpečnost dlouhodobé weekly aplikace paclitaxelu. Vedlejší účinky léčby sledovaného souboru byly ovlivněny předchozí terapií. Nebyla pozorována žádná limitující toxicita.
Léčba je pacientkami vnímána jako velmi komfortní. Velkou výhodou je ambulantní podání a krátká doba aplikace cytostatika, zvyšující průchodnost chemoterapeutického stacionáře. Dobře ji tolerují i pacientky ve vyšším věku, nevadí ani docházení do zdravotnického zařízení, které v některých případech trvalo řady měsíců.
Vzhledem k malému počtu pacientek bude nutné ověření výsledků na větším souboru.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004