Změny hladiny metalothioneniu po podání cisplatiny u potkana.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 021

Autoři: Mgr. Václav Diopan; Ing. Johana Nákielná; Mgr. Ivo Fabrik; Ing. Anna Vašátková, Ph.D.; Ing. Michal Večerek; doc.RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.; Ing. Ladislav Zeman, CSc.; doc.Ing. René Kizek, Ph.D.

Klíčová slova
Protinádorová léčiva, komplexní sloučeniny platiny, léková rezistence, elektroanalytické techniky, metalothionein.

Platinová cytostatika se již dlouho používají v protinádorové terapii. Indikují se jako paliativní a adjuvantní léčba u nádorů vycházejících z různých tkání (melanomy, sarkomy, maligních lymfomy). Nejpoužívanější je stále cis-platina, i přestože se jedná o lék první generace. K druhé generaci se řadí carboplatina (struktury uvedeny na obr. 1). Experimentálně jsou syntetizovány další platinové komplexy s chemoterapeutickou účinností, které v budoucnu pravděpodobně nahradí cis-platinu, pro jejich menší toxicitu. Z pohledu anorganické chemie je cis-platina jednoduchá koordinační reaktivní sloučenina schopná interagovat s mnoha biologickými molekulami. Na kovalentní modifikaci DNA spočívá její cytotoxická aktivita. Cis-platina dovoluje vytvořit při interakci dvě vazby. V molekule DNA se tak vytváří jak meziřetězcové tak vnitrořetezové vazby vedoucí nakonec k zablokování syntézy nové DNA a inhibici transkripce. Vysoká reaktivita nevede pouze k žádaným účinkům (blokace dělení), ale i k neselektivnímu poškozování dalších biologických molekul obsahující merkrapto skupinu v redukované formě. Podobně jako jiné kovy vytváří platina komplexy se sirnými sloučeninami (Prusa a kol., 2006). In vitro byla prokázána tvorba komplexu s redukovaným glutathionem a metalothioneinem (Zitka a kol., 2007). Čehož bylo využito k sestrojení biosenzoru vhodného pro analýzu platiny (Krizkova a kol., 2007). Obecná reakce thiolových látek s cis-platinou pravděpodobně probíhá podle schématu uvedeném na obr. 2. Molekula cisplatiny reaguje se dvěma molekulami glutathionu. Velmi závažným problémem je vznik rezistence na protinádorovou léčbu. Thiolové sloučeniny jako (MT a GSH) obsažené v organizmu či v nádorových buňkách může být odpovědné za snižování terapeutické koncentrace léčiva a tak následnému selhání léčby (Prusa a kol., 2006). Je známo, že jednou z velmi významných sloučenin vázajících ionty těžkých kovů je metalothionein. Tento peptid s vysokým obsahem cysteinu a molekulovou hmotností okolo 6 kDa se vytváří jako odpověď na přítomnost škodlivého množství kovů ve vnitfiním prostředí organizmu. Cílem této práce bylo sledovat změny hladiny MT po jednorázovém podání cis-platiny…

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008