Zoladex v léčbě časného karcinomu prsu

Konference: 2004 9. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Chemoterapie

Téma: Kontroverze v diagnostice, terapii, prediktivních faktorech a follow-up u pacientek s DCIS, LCIS a s časným stadiem karcinomu prsu. <b>IV. blok: Systémová terapie</b>

Číslo abstraktu: 021

Autoři: MUDr. Markéta Palácová

Estrogeny hrají důležitou roli v patogenezi karcinomu prsu. Proto je také hormonoterapie jednou z metod využívaných v léčbě tohoto onemocnění. Toto sdělení se bude konkrétně týkat hormonální ablace/suprese. Tato metoda je známá již od roku 1889, kdy byla provedena první chirurgická ablace s cílem úpravy hormonálních hladin, od 20.letech minulého století se využívá radiační kastrace a od poloviny 80.let se objevují klinické studie využívající v léčbě premenopauzálních pacientek s karcinomem prsu LH-RH analog – agonistů GnRH. LH-RH analoga působí reversibilní supresi downregulací gonadotropinu. Jejich použití v léčbě premenopauzálních žen s pokročilým karcinomem prsu bylo prokázáno jako bezpečné a efektivní a lze je využít jako alternativu chirurgické nebo radiační kastrace. Vzhledem k reversibilitě suprese se zdá být jeho použití v adjuvanci s výhodou. Ale stále zůstává několik otazníků spojených s aplikací LH-RH analog v adjuvanci – nahradí ovariální suprese chemoterapii ? a kdy? jaká je role hormonoterapie u premenopauzálních SR + pacientek léčených chemoterapií? jak dlouho aplikovat goserelin? a u kterých pacientek?
Byla publikována data mnoha adjuvantních klinických studií, které srovnávají 1.goserelin a chemoterapii, 2.kombinovanou hormonoterapii (goserelin/TX) s chemoterapií, 3.přidání endokrinní terapie ženám, léčených standardní adjuvantní chemoterapií.
Představitelem první skupiny studií je ZEBRA srovnávající podání 6cyklů CMF s goserelinem podávaným 2 roky- obě ramena prokazují srovnatelný efekt.
Studie ABCSG srovnává právě kombinaci goserelinu/3roky+ TX/5let s 6xCMF. Výsledky této rakouské studie prokazují signifikantní výhodu kombinace goserelin+TX oproti samotnému CMF. Výsledky nejsou překvapující, neboť je známo, že CMF nedosahuje trvalé amenorey ve 100% pacientek a TX přidaný k chemoterapii zlepšuje výsledky oproti samotné CHT. Samozřejmě vše u pacientek s expresí steroidních receptorů.
Studie INT 0101 kombinuje hormonoterapii s chemoterapií, zařazovány byly pacientky s expresí SR, N+, randomizovány byly do 3 ramen- 6xFAC,6xFAC+ goserelin/5let, 6xFAC+goserelin/5let+TX/5let. Po téměř 7,5 letech mediánu sledování bylo dosaženo DFS u žen nad 40let 62,66,74% a ve skupině žen mladších 40let byl DFS v jednotlivých ramenech 49,59 a 69%.U pacientek, kde bylo dosaženo amenorey, nebyl pozorován efekt goserelinu, ale přidání TX způsobilo signifikantní redukci rizika rekurence onemocnění. Naopak u žen, které byly po aplikaci CHT stále premenopauzální, goreselin redukoval riziko rekurence o 30%.
Tato data naznačují, že oba preparáty- goserelin i TX mohou mít benefit u některých N+, ER+ žen s karcinomem prsu, které zůstávají premenopauzální po aplikaci chemoterapie. Limitace těchto studií: -ve většině studií byl jako standard zvolen režim CMF -publikace zatím omezených dat -nejsou zatím výsledky studií, které mají rameno kombinující CHT+TX, bez goserelinu, které by odpověděly na otázku, zda je benefitem přidání tohoto preparátu k TX.
Optimální doba podávání goserelinu u premenopauzálních pacientek není známá. Neexistuje randomizovaná studie srovnávající dvou, tří nebo pětileté podávání. Srovnání studií INT 0101(5let), ZIPP(2roky) a IBSCG VIII (18měsíců) neprokázalo rozdíl v DFS. Protože nejsou data prokazující, že trvalá chirurgická ablace nebo 5leté podání goserelinu dosahuje lepších výsledků oproti kratší aplikaci – doporučuje se podávat zoladex 2 – 3 roky u pacientek se zvýšeným rizikem recidivy onemocnění (N+, N-, ER+) nebo u těch, které mají zachovanou ovariální funkci po aplikaci adjuvantní chemoterapie.
Kterým pacientkám podávat goserelin v kombinaci s TX a adjuvantní chemoterapií?
Kterým pacientkám aplikovat pouze hormonoterapii?
Na tyto otázky bude zodpovězeno v průběhu sympózia.

Datum přednesení příspěvku: 16. 1. 2004