Zvýšená genová exprese heat shock proteinu 110 (HSP110),hypoxií up-regulovaného proteinu 1 (HYOU1) a translačně kontrolovaného nádorového proteinu (TCTP) během progrese kolorektálního karcinomu.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 009(p236)

Autoři: Kateřina Sobková; prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.; prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Ingrid Garajová; Tamara Šmerdová; Ing. Dana Knoflíčková; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Kolorektální karcinom (CRC) je v České republice nejčetněji se vyskytujícím maligním onemocněním trávicí soustavy a druhým nejčastějším zhoubným novotvarem vůbec. Dle Českého národního webového portálu epidemiologie nádorů (SVOD) je roční incidence tohoto onemocnění 78 a mortalita 43 případů na sto tisíc obyvatel. Systém klinických stádií u CRC, vycházející z TNM klasifikace, poskytuje informaci o prognóze onemocnění a současně je určujícím kriteriem pro indikaci adjuvantní systémové léčby. Zatímco v případě I. a IV. klinického stádia je prognostický význam TNM klasifikace jednoznačný, u skupiny pacientů, kteří jsou diagnostikováni ve II. (bez postižení lymfatických uzlin) a III. klinickém stádiu (s diseminací do uzlin), tomu tak není. Dokazuje to skutečnost, že u 30% pacientů II. klinického stádia dochází do pěti let k relapsu nádorového onemocnění a pouze 45% pacientů III. klinického stádia dosahuje pětiletého přežití, a to i přesto, že podstoupili radikální chirurgický zákrok.
Je tedy evidentní, že stávající staging onemocnění založený na kritériích TNM klasifikace není optimální, selhává-li u takto významné části pacientů s nepokročilým onemocněním. Příčinou je jak existence tzv. „understagingu“ (podhodnocení N stádia) lymfatických uzlin z důvodu nedostatečného počtu odebraných a/nebo vyšetřených uzlin, tak skutečnost, že TNM klasifikace nezohledňuje molekulárně biologické charakteristiky nádorů. Předpokládáme, že identifikace nových markerů primárních nádorů metastazujících do RLU pomocí profilů genové exprese umožní predikovat postižení RLU v případech, kdy není možné adekvátně provést jejich staging a následně tak umožní racionální indikaci adjuvatní chemoterapie.
Do studie jsme zahrnuli 22 pacientů s patologem potvrzeným CRC bez předchozí neoadjuvantní léčby, 12 pacientů ve stádiu II bez postižení lymfatických uzlin, 10 ve stádiu III s postižením lymfatických uzlin ve věkovém rozmezí 40-85 let. V primárních CRC těchto pacientů jsme stanovili relativní expresi 440 genů s předpokládanou funkcí v nádorové biologii pomocí nízkohustotních oligonukleotidových makročipů.
Analýzou získaných expresních profilů pomocí t-testu jsme identifikovali 3 geny (HSP110, HYOU1, TCTP) s expresí dvojnásobnou nebo vyšší v primárních CRC skupiny pacientů, jejichž nádory metastazovaly do lymfatických uzlin. Heat shock protein HSP110 i hypoxií up-regulovaný protein HYOU1 fungují jako molekulární chaperony a mají funkci v adaptaci nádorových buněk na stres vyvolaný hypoxií spojenou s nedokonalým cévním zásobením nádorové tkáně. HYOU1 se přímo podílí na indukci vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) a tím i na neoangiogenezi. Alterace v expresi HSP110, HYOU1 i translačně kontrolovaného nádorového proteinu (TCTP) byly u kolorektálního karcinomu v souvislosti diseminací do RLU identifikovány poprvé. Změny v expresi těchto genů jsme validovali metodou kvantitativní Real-Time PCR. Po rozšíření zkoumaného souboru pacientů a imunohistochemické ověření pozorovaných změn na proteinové úrovni by nalezená sada genů mohla být jedním z kroků vedoucích směrem k individualizaci terapie pacientů s kolorektálním karcinomem.
Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NR/9076 4 a záměrem MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008