Zvýšená hladina D-dimeru u nádorových onemocnění: vliv věku na specifitu tohoto testu při vyloučení patologických stavů.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: IV. Laboratorní diagnostika nádorů

Číslo abstraktu: 045(p244)

Autoři: Doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.; Bc. Lucie Juránková; MUDr. Norbert Holub; S. Mačatová; Bc. Michaela Přikrylová; Doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

Stanovení hladiny D-dimerů v plazmě je ukazatelem pro vyloučení hluboké žilní trombózy (VTE), plicní embolie (PE), diseminované intravaskulární koagulace (DIC) a dalších protrombotických stavů, mezi které lze řadit i nádorová onemocnění.

Byly popsány případy, kdy zvýšená hladina D-dimeru byla jediným parametrem ukazujícím na přítomnost patologie spojené s tvorbou fibrinu [1]. Stanovení D-dimerů by se tedy mohlo stát jedním z obecných testů při preventivních onkologických vyšetřeních či při sledování pacientů v remisi maligního onemocnění.

Dále ve spojitosti s onkologickým onemocněním, byla zvýšená hladina D-dimerů popsána jako negativní prognostický faktor post-operační délky přežití u pacientů s kolorektálním karcinomem [2] a celkového přežití pacientů k rakovinou plic [3].

Zdá se však, že věk pacientů samotný a komorbidity spojené s věkem snižují použitelnost tohoto testu pro vyloučení VTE či PE [4] tak i specifitu jako obecného nádorového markeru pro detekci případně predikci maligního onemocnění.

Hladinu D-dimerů jsme stanovili v plazmě klientů preventivní onkologické ambulance MOÚ. Soubor 176 dárců asymptomatických z hlediska onkologického onemocnění či akutního trombotického stavu měl medián hladiny D-dimerů 0.26 FEU mg/L,přičemž rozdíl v mediánech v souboru žen (0.30 FEU mg/L) a souboru mužů (0.23 FEU mg/L) nebyl statisticky významný. Při hodnotě cut-off 0.8 FEU mg/L jsme zachytili u 8,5 % dárců zvýšenou hladinu D-dimerů a výskyt zvýšených hladin D-dimerů rostl s věkem vyšetřovaných:

Tabulka


Z těchto výsledků vyplývá, že věk je proměnnou, která ovlivňuje výpovědní hodnotu stanovení D-dimerů z hlediska vyloučení trombotických stavů u jednotlivých věkových skupin. Východiskem mohou být různé hodnoty cut-off pro jednotlivé věkové skupiny.


Literatura

  1. Lippi G, Franchini M, Biasiutti C, Dellagiacoma G, Salvagno GL, Guidi GC. Increased D-dimer value and occult cancer in the absence of detectable thrombosis. Haematologica 2007; 92:e53-5.
  2. Kilic M, Yoldas O, Keskek M, Ertan T, Tez M, Gocmen E, et al. Prognostic value of plasma D-dimer levels in patients with colorectal cancer. Colorectal Dis 2007.
  3. Altiay G, Ciftci A, Demir M, Kocak Z, Sut N, Tabakoglu E, et al. High plasma D-dimer level is associated with decreased survival in patients with lung cancer. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2007; 19:494-8.
  4. Harper PL, Theakston E, Ahmed J, Ockelford P. D-dimer concentration increases with age reducing the clinical value of the D-dimer assay in the elderly. Intern Med J 2007; 37:607-13.


Tato práce byla podpořena grantem Ministerstva zdravotnictví číslo MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 17. 4. 2008