Zvýšení inhibičního účinku trastuzumabu a cetuximabu u mammárních buněčných linií.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: I. Experimentální onkologie

Číslo abstraktu: 005

Autoři: Ing. Ivo Überall, Ph.D.; RNDr. Petr Doležel, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Úvod
Receptory rodiny c-erbB jsou transmembránové proteiny s proteinkinázovou aktivitou. Jejich aberantní aktivace se podílí na maligní transformaci solidních nádorů. Cílená protinádorová terapie využívající specifickou inhibici jednotlivých typů receptorů c-erbB zvyšuje přežívání pacientů a zlepšuje jejich kvalitu života. Při této terapii jsou využívány jednak monoklonální protilátky, které se váží na již formované heteromery receptorů c-erbB, např. pertuzumab a jednak monoklonální protilátky vázající se na extracelulární domény monomerů. V naší práci jsme se zaměřili na studium kombinovaného efektu inhibice monomerů EGFR a c-erbB2 trastuzumabem a cetuximabem.
Metodika
V naší práci jsme aplikovali trastuzumab a cetuximab (popř. jejich kombinace) na mammární buněčné linie SKBr-3 a BT474, které se liší expresí jednotlivých typů receptorů c-erbB. BT474 a SKBr-3 se vyznačují díky amplifikaci genů zvýšenou expresí receptorů c-erbB2, ale ve srovnání s BT474 exprimují buňky linie SKBr-3 více proteinu EGFR. Všechny buněčné linie byly kultivovány v médiu DMEM. Monoklonální protilátky byly aplikovány v různých koncentracích a změny proliferace byly po 72 hodinách stanoveny MTT testem. Ke zjištění exprese jednotlivých receptorů c-erbB a proteinů podílejících se na regulaci buněčného cyklu byla použita Western blot analýza. Ke stanovení změn distribuce jednotlivých fází buněčného cyklu bylo použito flow cytometrie.
Výsledky
Na základě zjištěných exprimentálních dat vyplývá, že u obou linií docházelo ke kumulativnímu působení obou monoklonálních protilátek. Na úrovni exprese klíčových proteinů buněčného cyklu byly pozorovány změny exprese cyklinu A, cyklinu D1, p27 a cyklinu B1. Rovněž docházelo ke změnám v expresi jednotlivých typů receptorů c-erbB a fosforylace EGFR. Flow cytometrická analýza však neprokázala významné změny buněčného cyklu.
Závěr
Z uvedených výsledků vyplývá, že stupeň exprese jednotlivých receptorů c-erbB je významným faktorem ovlivňující účinnost terapeutik. Společné působení obou monoklonálních protilátek vede v systému in vitro ke zvýšení jejich inhibičního potenciálu, čehož se může využít v protinádorové terapii.
Práce byla podpořena Výzkumným záměrem MSM619 895 9216

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2008