EU schválila Avastin v léčbě karcinomu vaječníků

Léčivý přípravek Avastin získal schválení Evropské unie k léčbě žen s nově diagnostikovaným karcinomem vaječníku v pokročilém stádiu.

V prosinci 2011 Evropská komise schválila používání léku Avastin (bevacizumab) v kombinaci se standardní chemoterapií (karboplatina plus paklitaxel) jako léčbu první liniie (následně po léčbě chirurgické) u žen s pokročilým stadiem karcinomu vaječníku.

Během dvou studií fáze III  (GOG0218 a ICON7) bylo prokázáno, že u žen s nově diagnostikovaným karcinomem v pokročilém stádiu, které byly léčeny Avastinem a chemoterapií a dále pouze Avastinem, byla doba, po kterou žily  bez zhoršení stavu choroby (přežití bez progrese), výrazně delší ve srovnání se ženami, kterým se dostala léčba pouze chemoterapií.

Karcinom vaječníku je spojován s vysokými koncentracemi vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF), což je bílkovina odpovědná za šíření a růst nádoru. Avastin u pacientek blokuje funkce vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF), snižuje jeho koncentraci, a tím i nežádoucí retenci tekutin v tělních dutinách, tendenci ke zhoršování stavu pacienta a riziko špatné prognózy.

Avastin v léčbě karcinomu vaječníku: Výzkumný program

Více informací, včetně prezentací výsledků studií, které zazněly na satelitním sympóziu Vývoj standardů péče o ženy s pokročilým nádorem vaječníků na mezinárodním kongresu ESGO v roce 2011 v Miláně, najdete na MojeMedicina.cz.

Společnost Roche uskutečňuje rozsáhlý výzkum a řídí klinické studie zaměřené na účinky Avastinu u pacientek s karcinomem vaječníku jak v primární léčbě, tak v případě pacientek s relapsem (návrat příznaků onemocnění nádoru po prvotní léčbě). Cílem tohoto úsilí je zlepšit celkové výsledky léčby žen s karcinomem vaječníku.

Dosavadní výsledky klinických studií fáze III (GOG 0218 a ICON7 v primární linii a OCEANS, jehož cílem bylo sledovat účinnost bevacizumabu u nádorů citlivých k platině) prokázaly, že Avastin významným způsobem prodlužuje dobu přežití bez progrese nádoru, tedy dobu, po kterou ženy s karcinomem vaječníků žijí, aniž by se příznaky jejich choroby zhoršovaly.

Toto schválení znamená, že v Evropě je Avastin indikován v kombinaci s karboplatinou a paklitaxelem k první linii léčby žen s pokročilými stádii choroby (pro stádia IIIB, IIIC a IV; podle FIGO rozdělení) epiteliálních typů nádoru, nádorů s peritoneální diseminací a u karcinomů vejcovodů. Avastin je podáván v kombinaci s chemoterapií do 6. cyklu léčby, po čemž následuje léčba pouze Avastinem až do progrese onemocnění nebo maximálně po dobu 15 měsíců, případně může být léčba ukončena dříve v důsledku špatně tolerované toxicity. Doporučovaná dávka Avastinu je  15mg na 1 kg tělesné váhy podávána jednou za tři týdny ve formě intravenózní infuze.

Společnost Roche nadále zkoumá léčebný potenciál Avastinu u pacientek s karcinomem vaječníku v kombinaci s dalšími léčebnými látkami a v dalších stádiích choroby.