Léčivý přípravek Zelboraf byl registrován v EU pro léčbu pacientů s agresivní formou kožního nádoru

Zelboraf je první a jedinou cílenou léčbou, která významně prodlužuje život pacientům s metastatickým melanomem s pozitivní mutací genu BRAF.

Evropská léková agentura schválila monoterapii lékem Zelboraf (vemurafenib) v léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF. Tento typ nádoru je nejagresivnějším typem nádoru kůže. Zelboraf cíleně inhibuje mutovanou formu BRAF proteinu, na který se váže. Tento typ mutace se vyskytuje asi u poloviny pacientů s melanomem.

“Schválení Zelborafu je důležitou zprávou pro všechny nemocné s metastatickým melanomem s pozitivní mutací BRAF, protože Zelboraf těmto nemocným významně prodlužuje celkové přežití. Zároveň je příkladem přínosu tzv. personalizovaného přístupu k léčbě, který se společnost Roche snaží nabízet pacientům a lékařům,“ řekl Dr. Hal Barron, ředitel oddělení vývoje léků společnosti Roche.

Zelboraf je jediný lék, který v klinických studiích dokázal prodloužit celkové přežití jak nepředléčených, tak předléčených pacientů s pokročilým melanomem, kteří měli pozitivní mutaci V600 genu BRAF. K identifikaci mutace bylo použito diagnostického přístroje Cobas 4800, který na náš trh také dodává společnost Roche.

V předem plánované interim analýze registrační studie BRIM3, která srovnávala účinnost a bezpečnost Zelborafu a standartní chemoterapie dakarbazinem v 1. linii léčby pacientů s metastatickým melanomem s pozitivní mutací BRAF došlo ke snížení rizika úmrtí pacientů v rameni se Zelborafem o 63 % (poměr rizik HR=0,37, p<0,0001).

V pozdější post-hoc analýze studie BRIM3 bylo prokázáno významné prodloužení celkového přežití pacientů léčených v rameni se Zelborafem oproti ramenu s dakrabazinem (13,2 měs. vs. 9,6 měs., HR=0,62) a to i přesto, že po zveřejnění výsledků přežití bez progrese (PFS), kde bylo významné prodloužení v rameni se Zelborafem (5,3 měs.ve 1,6 měs., HR=0,26, , p<0,001), měli pacienti v rameni s dakarbazinem možnost být při progresi léčeni ve 2. linii Zelborafem (tzv. cross-over).  Ve studii BRIM3 Zelboraf také prokázal téměř 9x vyšší četnost odpovědi na léčbu než dakarbazin (ORR 48,4 % vs. 5,5 %).  Benefit prodloužení celkového přežití při léčbě Zelborafem byl také prokázán ve studií fáze II, BRIM2, ve které byli léčeni pacienti s metastatickým melanomem ve druhé a následných liniích. V této studii bylo celkové přežití při léčbě Zelborafem 15,9 měsíců.

V roce 2011 byl Zelboraf schválen pro použití v USA a stal se první a zároveň jedinou personalizovanou léčbou neresekovatelného a metastatického melanomu s pozitivní mutací BRAF, která prodloužila celkové přežití nemocných. Společně se Zelforafem byl schválen i test mutací BRAF na přístroji Cobas 4800.  Tento test je schválen i pro použití v Evropské unii.

Zelboraf  byl v posledních měsících schválen i ve Švýcarsku, Brazílii, Izraeli, Kanadě nebo na Novém Zélandu  a v současné době probíhají schvalovací procesy v Austrálii, Indii a dalších zemích po celém světě.  Zelboraf  je v současné době v České republice dostupný v rámci klinické studie MO25115, která probíhá v 5 centrech.

Informace o metastatickém melanomu a BRAF mutaci

Pokud je melanom diagnostikován v časném studiu, jedná se obvykle o vyléčitelné onemocnění. Pokud je ale již ve stádiu metastatickém, jedná se o jednu z nejagresivnějších a nejvíce smrtelných forem nádorů kůže i nádorů obecně. Pacienti s metastatickým melanomem mají obecně pravděpodobnost celkového přežití pouze v měsících. Pouze jeden pacient ze čtyř žije déle než jen jeden rok od stanovení diagnózy.

BRAF protein je klíčovou složkou RAS-RAF intracelulární cesty, která se podílí na růstu buněk a jejich přežití. Mutace, které udržují BRAF protein ve stále aktivní formě, mohou způsobit zvýšenou aktivitu celé signální dráhy, která vede k nekontrolovatelnému růstu a přežívání nádorových buněk. Mutace v proteinu BRAF se objevují asi u 50 % melanomů a asi u 8 % solidních nádorů.

O Zelborafu

Zelboraf je tabletový lék a patří do skupiny malých molekul kinázových inhibitorů. Je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem s pozitivní mutací V600 genu BRAF. Společnosti Roche a Genentech mají rozsáhlý program výzkumu, který zahrnuje také studie kombinací Zelborafu s jinými léčivy a také studie jiných typů nádorů než je melanom.