14. ZHOUBNÝ NOVOTVAR POCHVY (C52)

Nejčastějším histologickým typem je spinocelulární karcinom, následovaný adenokarcinomem. Ostatní typy nádorů pochvy (melanomy, leiomyosarkomy, rhabdomyosarkomy a jiné) jsou vzácnější. Doporučení se týkají spinocelulárního karcinomu a adenokarcinomu.


14.1 Klinické stadium I


Chemoterapie není standardní součástí léčby. Základní modalitou je operační výkon s ev. adjuvantní radioterapií. Alternativou je samotná BRT (tumory do 2 cm, tloušťka do 5 mm, low-grade) nebo definitivní RT na celou pánev + BRT boost (tumory nad 2 cm, tloušťka nad 5 mm, high grade) +/- RT spádových uzlin.


14.2 Klinické stadium II


Chemoterapie není standardní součástí léčby. Základem je radioterapie na oblast pánve a spádových uzlin. Lze zvážit neoadjuvantní chemoterapii (paklitaxel 175 mg/m2 + cDDP 75mg/m2 à 3 týdny, 3 cykly) následovanou radikálním chirurgickým výkonem – není standard.


14.3 Klinické stadium III, IVA


Základem je radioterapie na oblast pánve a spádových uzlin. Lze zvážit konkomitantní podání cisplatiny (40 mg/m2 weekly) k potenciaci efektu radioterapie. V selektovaných případech stadia IVA (píštěl) lze zvážit exenterační operační výkon.


14.4 Klinické stadium IVB


Není standardní chemoterapeutický režim. Nejčastěji užívány režimy na bázi cisplatiny (monoterapie i kombinace), z ostatních cytostatik lze použít karboplatinu, paklitaxel, gemcitabin. (viz. kapitola 15 – karcinom děložního čípku, krom režimů s biologickou léčbou).


Literatura:

  1. JEWELL, Elizabeth L. Vaginal Cancer Treatment Protocols. [online].
  2. ŠLAMPA, Pavel. Radiační onkologie v praxi. 3. aktualiz. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011, 319 s. ISBN 978-808-6793-191.
  3. Benedetti Panici P, Bellati F, Plotti F, Di Donato V, Antonilli M, Perniola G, et al. Neoadjuvant chemotherapy followed by radical surgery in patients affected by
    vaginal carcinoma. Gynecol Oncol. Nov 2008;111(2):307-11.