Úvod vedoucího autorského týmu ČLS JEP k 30. vydání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

„Modrá kniha“ České onkologické společnosti vychází v roce 2024 již jako 30. aktualizace doporučení pro léčbu onkologických onemocnění. Tato doporučení vznikají konsensuálně na základě doplnění nejnovějších údajů dílčích odborností, které na léčbě jednotlivých nádorových onemocnění participují. Představuje léčebné algoritmy a sekvence léčebných metod, stejně jako aktuální možnosti farmakoterapie včetně aktuálního stavu úhrad ze strany plátců.

Z nových indikací pro imunoterapii bych zdůraznil v případě nádorů plic neoadjuvantní imunoterapii v kombinaci s chemoterapií, dále je dostupná imunoterapie v první linii u metastatického skvamozního karcinomu jícnu a adenokarcinomu žaludku.

Pokračuje trend v personalizaci onkologické léčby na základě molekulární charakteristiky nádorů. V oblasti léčby medulárního karcinomu štítné žlázy s prokázanou RET mutací je nově registrován selpercatinib – prezentováno na ESMO 2023 jako practice changing postup. Stále častěji představuje standard při zajišťování multidisciplinární péče klinická interpretace výsledků a doporučení pro léčbu daného pacienta probíhá na formátu molekulárních tumor boardů (MTB).

Doporučení vypracovaná pro rok 2024 nezahrnují žádné nové kapitoly. Přepracované kapitoly: kolorektální karcinom (karcinom rekta – totální neoadjuvance).

Stále platí, že registrovaná indikace nemusí mít garantovanou úhradu, a proto doporučujeme současně s indikací prověřit i aktuální pravidla úhrady.

Pokud v textu najdete nějakou nepřesnost nebo máte návrh na úpravu některých doporučení, prosím kontaktujte písemně vedoucího autorského týmu či garanty příslušných kapitol.

Z novinek bych připomněl zahájení populačního Programu časného záchytu karcinomu prostaty, který začíná v lednu 2024 a dále vznik 2 doporučených postupů, které byly umístěny na Linkosu – odvykání kouření a pohybová aktivita. 

Děkuji všem odborným týmům a jejich garantům za aktualizaci doporučených postupů.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
vedoucí autorského týmu

V době mezi dvěma vydáními Modré knihy přistoupila Česká onkologická společnost nově k průběžné online novelizaci na svých webových stránkách Linkos.cz.

ČOS se tak rozhodla s cílem zajistit odborné veřejnosti přístup k informacím o nejaktuálnějších léčebných postupech v průběhu celého roku. Aktualizace jsou projednávány členy autorského týmu pro danou diagnózu s vědeckým tajemníkem ČOS. Odkazy na novinky jsou vyznačovány i v aktuálním elektronickém vydání Modré knihy na Linkos.cz formou odkazu z jednotlivých kapitol. Upozorňujeme, že toto opatření se netýká pdf a e-pub verze Modré knihy, které budou, stejně jako verze tištěná, nadále aktualizovány 1× ročně.


Pro aktualizace Modré knihy sledujte po celý rok Linkos.cz.