8. Zhoubný novotvar bronchu, plíce, pleury a thymu - online novelizace Modré knihy

Česká onkologická společnost přistupuje k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 16. 5. 2024 byla novelizována kapitola číslo 8. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU, PLÍCE, PLEURY A THYMU (C34, C33, C37).

Aktualizace 1:

Alezolizumab je indikován k intravenózní nebo subkutánní* aplikaci léčiva ve všech schválených léčebných indikacích.

*Úhrada subkutánní aplikace atezolizumabu nebyla k 1.5.2024 stanovena.

Aktualizace 2:

Cemiplimab** je v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny indikován v první linii léčby s NSCLC s expresí PD-L1 ≥ 1 % nádorových buněk a bez aberací EGFR, ALK nebo ROS1, kteří mají: lokálně pokročilý NSCLC a nejsou vhodní k definitivní chemoradioterapii, nebo metastazující NSCLC.

** Úhrada cemiplimab v kombinaci s chemoterapii nebyla k 1.5.2024 stanovena.

Aktualizace 3:

Pembrolizumab*** je indikován k neoadjuvantní léčbě v kombinaci s chemoterapií na bázi platiny a následně k adjuvantní léčbě v monoterapii resekabilního NSCLC  klinického stádia II-IIIB(N2) dle 8. vydání TNM klasifikace (studie KEYNOTE-671).

*** Úhrada neoadjuvantní a adjuvantní terapie pembrolizumabem nebyla k 1.5.2024 stanovena.

Kapitola 8. ZHOUBNÝ NOVOTVAR BRONCHU, PLÍCE, PLEURY A THYMU (C34, C33, C37)