Doporučená délka adjuvantní léčby kolorektálního karcinomu - online novelizace Modré knihy

Česká onkologická společnost přistoupila k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 8.11. 2017 byla novelizována kapitola číslo 4 Zhoubný novotvar kolorekta (C18-20). Update se týká doporučené délky adjuvantní léčby kolorektálního karcinomu a byl projednán a schválen k publikaci na Linkos výborem České onkologické společnosti a koordinátorem Pracovní skupiny pro  kolorektální karcinom a karcinomy řiti a řitního kanálu, MUDr. Jiřím Tomáškem, Ph.D. 

Redakční poznámka (12.3.2018): Tento dodatek byl již začleněn do 24. aktualizace Modré knihy do kapitoly 4.4. 

Doporučená délka adjuvantní léčby kolorektálního karcinomu

  1. U pacientů ve stádiu III s nižším rizikem, definovaným jako pT1-3 pN1, byla prokázaná non-inferiorita režimu CaPOX podávaného 3 měsíce ve srovnání se 6-měsíčním podáváním této chemoterapie. Chemoterapie CapOX podávaná 3 měsíce (tj. 4 cykly) je tudíž novým standardem pro tuto skupinu pacientů.
  2. U nemocných s vyšším rizikem (pT4 nebo pN2) nebyla pro režim CaPOX 3 vs 6 měsíců statisticky exaktně prokázaná non-inferiorita, ale vzhledem k minimálnímu rozdílu v přežití bez recidivy a snížené toxicitě lze i v tomto případě doporučit 3-měsíční léčbu CapOX. V tomto případě panel expertů ESMO doporučil diskusi s pacientem ohledně malé nejistoty v DFS při jasných nevýhodách dlouhého režimu spočívajících v dvojnásobném trvání léčby a dvojnásobné toxicitě.
  3. U režimu FOLFOX nebyla u pacientů pT1-3 pN1 prokázaná non-inferiorita 3-měsíčního podávání. Statistický rozdíl v DFS pacientů léčených 3 a 6 měsíců byl však minimální. V tomto případě se doporučuje zvážit 3 měsíční léčbu po diskusi s pacientem podobě jako v bodu 2.
  4. V případě pacienta s vysokým rizikem (pT4 nebo pN2) se 3-měsíční terapie režimem FOLFOX nedoporučuje. Standardem tedy zůstává 6-měsíční léčba.
  5. 3-měsíční léčebné režimy výrazným způsobem snižují dlouhodobé nežádoucí následky terapie, zejména potenciálně ireverzibilní neuropatii.

Literatura:

  • Grothey A, Sobrero A, Meyerhardt J, et al. Prospective pooled analysis of six phase III trials investigating duration of adjuvant (adjuv) oxaliplatin-based therapy (3 vs 6 months) for patients (pts) with stage III colon cancer (CC): Updated results of IDEA (International Duration Evaluation of Adjuvant chemotherapy). ESMO 2017, LBA21.

Upozorňujeme, že novelizace se neodrazí, až do příštího vydání, v pdf a e-pub verzi Modré knihy, které jsou aktualizovány 1x ročně.