Online novelizace 28. vydání Modré knihy - kapitola 24. Zhoubný novotvar štítné žlázy (C73)

Kapitola 24 Zhoubný novotvar štítné žlázy (C73) byla novelizována. Došlo ke změně podkapitoly 24.1.1 a 24.4.1. 

Podkapitola 24.1.1 Lokoregionální relaps/metastatické onemocnění

se mění následujícím způsobem: 

v části cílená léčba se doplňuje

Cabozantinib

Výsledná podoba podkapitoly: 

Vždy je nutno zvážit kombinaci chirurgické léčby a terapii radiojódem. U resekabilních metastáz upřednostňujeme jejich chirurgické odstranění před následnou léčbou 131I.

V případě radiojód rezistentního onemocnění lze použít následující postupy:

  • observace u asymptomatického, pomalu progredujícího postižení,
  • chirurgický výkon,
  • v případě metastáz do CNS neurochirurgický výkon,
  • zevní RT, event. stereotaktická RT,
  • paliativní lokoregionální léčba – RFA, embolizace,
  • generalizované, progredující a/nebo symptomatické onemocnění:
  • cílená léčba – lenvatinib, sorafenib, Cabozantinib (viz níže),
  • NTRK inhibitory – larotrektinib.


podkapitola 24.4.1 Cílená léčba


mezi odstavec sorafenib a larotrektinib se vkládá 

Cabozantinib

Cabometyx (kabozantinib) je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastatickým diferencovaným karcinomem štítné žlázy (DTC), refrakterním nebo nezpůsobilým k léčbě pomocí radioaktivního jódu (RAI), u kterých došlo k progresi během předchozí systémové léčby nebo po ní.

Kapitola 24. Modré knihy