Vyšetření HER-2/neu u karcinomu prsu

Závěry ze setkání pracovní skupiny patologů a onkologů, které proběhlo 19. června 2012 v Pardubicích.

 1. V souladu se zněním přijatého doporučeného postupu Společnosti českých patologů ČLS JEP (1) musí být detekce HER2 prováděna u všech nově diagnostikovaných případů invazivního karcinomů prsu. Toto vyšetření je prováděno patologem automaticky, nikoli až na vyžádání klinika.
 2. Doporučeno je sekvenční testování nejprve pomocí imunohistochemie (IHC) a u případů pozitivních a případů se zvýšenou pravděpodobností diskordantního fenotypu (IHC-/ISH+, viz níže) následně ověření pomocí in situ hybridizace (ISH). Tento postup je v současné době optimální z hlediska poměru nákladů/přínosu. Alternativou tohoto postupu je in-situ hybridizace prováděná v referenčních laboratořích přímo jako vyšetření s konečnou platností.
 3. Protokol testování IHC nemusí být zcela sjednocen, pokud jde o klon primární protilátky, typ kitu, apod. Laboratoř musí uvádět ve výsledkovém protokolu, jaký konkrétní kit/klon protilátky byl při testování použit. Pro vyšetření v referenční laboratoři musí být používány výhradně certifikované kity. Interpretace výsledku barvení je zásadně prováděna dle celosvětově přijatého doporučení (2).
 4. IHC pozitivní vzorky z primárních („nereferenčních“) laboratoří - tj. 2+ a 3+ musí být standardně automaticky zasílány patologem k ověření do kterékoli z RL (tedy nikoli až na vyžádání onkologa). Zde probíhá ověření pomocí certifikovaného IHC kitu a v případě potvrzené pozitivity následně pomocí ISH.
 5. Vzorky s výsledkem IHC 3+ provedené v RL certifikovaným kitem je doporučeno ještě ověřovat pomocí ISH, toto vyšetření však není požadováno pojišťovnou pro indikaci terapie.
 6. Případy karcinomu prsu, které jsou jiné než tubulární, lobulární, mucinózní a současně vykazují ztrátu či téměř úplnou ztrátu exprese alespoň jednoho z hormonálních receptorů (pozitivita ER a/nebo PR je v méně nebo rovno 5% buněk) mají být ověřeny v referenční laboratoři pomocí ISH vždy, tedy i v případě, kdy je výsledek IHC 0 nebo 1+, neboť se zvýšenou pravděpodobností (cca 10%) mohou vykazovat tzv. diskordantní fenotyp, tedy IHC-/ISH+ a jsou v případě ISH pozitivity vhodné k anti-HER2 léčbě.
 7. Neexistuje jednotné doporučení stran preference vyšetřování jednoho z typů materiálu (core cut biopsie, resekát - primární tumor, resekát – uzlinová metastáza, vzdálená metastáza) - rozhodnutí o tom, které vzorky mají být preferenčně vyšetřovány, závisí na lokální klinicko-patologické dohodě v rámci multidisciplinárního týmu.
  Vzhledem k ne zcela vzácnému výskytu případů s heterogenní expresí HER2 je doporučováno opakované IHC vyšetření resekátu u případů, které byly v punkční biopsii vyhodnoceny jako HER2 negativní (3)
 8. V současné době neexistuje dostatečné množství dat pro náhradu stanovení HER pomocí IHC a ISH jinou metodou (qPCR, MLPA, apod.).
 9. Všechny laboratoře, které vyšetřují HER2, se musí pravidelně úspěšně účastnit některého ze zavedených programů externího hodnocení kvality (SEKK, UK NEQAS, NordiQC).
 10. V budoucnosti by měla být síť referenčních laboratoří budována na základě splnění předem jednoznačně definovaných kvalitativních kritérii (přístrojové a personální vybavení pracoviště, zavedení systému kvality, úspěšná účast v EHK), nikoli na základě arbitrárního rozhodnutí orgánů mimo odbornou společnost.

Odkazy:

 1. Ryška A, Nenutil R, Kolář Z. Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu prsu (2009) 
 2. Wolff AC, Hammond ME, Schwartz JN,  et al. American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists guideline recommendations for human epidermal growth factor receptor 2 testing in breast cancer. Arch Pathol Lab Med. 2007;131(1):18-43.
 3. Seol H, Lee HJ, Choi Y, Lee HE, Kim YJ, Kim JH, Kang E, Kim SW, Park SY. Intratumoral heterogeneity of HER2 gene amplification in breast cancer: its clinicopathological significance. Mod Pathol. 2012 Jul;25(7):938-48.

Dokument ke stažení a vytištění

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter
Klíčová slova
HER2; patologie; Zhoubné nádory prsu