apalutamid (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny protinádorové hormony a příbuzné látky, antiandrogeny

Mechanismus účinku léku

  • Růst hormonálně závislých buněk karcinomu prostaty je závislý na androgenních hormonech. Apalutamid inhibuje vazbu androgenů na androgenní receptory, inhibuje translokaci aktivovaných receptorů do jádra a inhibuje spojení aktivovaného androgenního receptoru s DNA, což vede ke snížení proliferace buněk a indukci apoptózy

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy jednou denně dlouhodobě
  • Tablety je nutno polykat celé a lze je užívat bez ohledu na jídlo.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, u pacientů však byly hlášeny epileptické. Pacienti mají být poučeni o riziku souvisejícím se schopností řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).