denosumab (účinná látka)

▼Lék ze skupiny léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kosti

Mechanismus účinku léku

  • Denosumab je monoklonální protilátka, která se váže na bílkovinu RANKL a zabraňuje tak aktivaci jejího receptoru (RANK) na povrchu osteoklastů a jejich prekurzorů. Zabráněním interakce RANKL/RANK inhibuje tvorbu, funkci a životnost osteoklastů a tím snižuje odbourávání kosti

Použití léku u onkologických pacientů

  • Prevence kostních příhod (patologické fraktury, míšní komprese, stavy vyžadující radiační léčbu kostí či kostní operaci) u dospělých s metastázami solidních nádorů do kostí
  • Léčba dospělých a dospívajících velkobuněčným kostním nádorem, který je neresekabilní (nelze operačně odstranit) nebo kde chirurgická resekce povede pravděpodobně k závažné morbiditě
  • Léčba úbytku kostní hmoty vzniklého následkem hormonální ablace u mužů trpících karcinomem prostaty, u kterých je riziko vzniku zlomenin zvýšené
  • Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen a u mužů se zvýšeným rizikem zlomenin.
  • Léčba úbytku kostní hmoty spojeného s dlouhodobou systémovou léčbou glukokortikoidy. 

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

  • Farmakoterapie kostní nádorové nemoci

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce jednu za 4 týdny (při léčbě úbytku kostní hmoty při hormonální ablaci jednou za 6 měsíců)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).