denosumab (účinná látka)

▼Lék ze skupiny léčiva ovlivňující stavbu a mineralizaci kosti

Mechanismus účinku léku

  • Denosumab je monoklonální protilátka, která se váže na bílkovinu RANKL a zabraňuje tak aktivaci jejího receptoru (RANK) na povrchu osteoklastů a jejich prekurzorů. Zabráněním interakce RANKL/RANK inhibuje tvorbu, funkci a životnost osteoklastů a tím snižuje odbourávání kosti

Použití léku u onkologických pacientů

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů níže uvedených tkání

  • Farmakoterapie kostní nádorové nemoci

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce jednu za 4 týdny (při léčbě úbytku kostní hmoty při hormonální ablaci jednou za 6 měsíců)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).