midostaurin (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy

Mechanismus účinku léku

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy dvakrát denně
  • Užívá se s jídlem, tobolky se polykají celé a zapijí se sklenicí vody
  • Během léčby midostaurinem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může negativně ovlivnit účinnost a bezpečnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek má malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Byly hlášeny závratě a točení hlavy, tato skutečnost by se měla vzít v úvahu při posuzování schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen. 
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek)