nintedanib (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené léky, inhibitory proteinové kinázy, antiangiogenní léky

Mechanismus účinku léku

  • Růst a dělení buněk a další buněčné pochody jsou řízeny systémem zevních signálů, receptorů na povrchu buňky a sítí signálních bílkovin uvnitř buněk. Nadměrná aktivita systému může vést ke vzniku nádoru a podporuje jeho další růst a metastazování a blokuje apoptózu.
  • Nádory produkují růstový faktor cévního endotelu (VEGF), který aktivuje receptory (VEGFR) na povrchu cévních endotelových buněk, to vede k tvorbě nových cév (angiogeneze), které jsou nezbytné pro další růst nádoru.
  • Nintedanib inhibuje skupinu různých receptorů na povrchu cévních endotelových buněk (VEGFR 1-3PGDFRα a βFGFR 1-3) a tím blokuje vznik nových cév (angiogenezi)  a navozuje změny v již existujících cévách. Tím je blokován další růst nádoru a účinnost souběžně podávaného cytostatika. Nintedanib inhibuje signální bílkoviny nádorových buněk (FLT-3, SCR, Lck).

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy dvakrát denně dlouhodobě (s výjimkou dnů kdy je podávána chemoterapie)
  • Užívá se pokud možno s jídlem, tobolky se polykají cel

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. V průběhu léčby je při řízení a obsluze strojů nutná opatrnost

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).