Doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 
 
Jsem absolventem 1.LF UK, kde jsem současně  obhájil titul Ph.D. a začal svoji pracovní dráhu na Onkologické klinice VFN. Postupně jsem atestoval z Radiační onkologie v roce 2013 a Klinické onkologie v roce 2018. V roce 2017 jsem obhájil habilitační práci na téma Radioterapie v komplexní léčbě karcinomu prsu. V současnosti působím jako vedoucí Komplexního onkologického centra Nový Jičín. 
 
Pokud budu mít možnost pracovat ve výboru rád bych podporoval následující body: 
 
  • vzdělávání mladých lékařů v klinické a radiační onkologii (zjednodušení systému vzdělávání)
  • spolupráce mezi  KOC navzájem a KOC a ROC
  • urychlení a současně racionalizaci získávání úhrad centrových léků (po vzoru západních zemí)
  • rozvoj přístrojového vybavení radioterapií onkologických center a rychlejší zavádění nových metod radioterapie
  • podpora spolupráce mez ČOS, SROBF, Českou společností paliativní medicíny a dalšími odbornými společnostmi
  • podpora mezioborové spolupráce (v rámci multidisciplinárních týmů)

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019