Zápis ze zasedání volební komise pro volby do výboru a revizní komise ČOS ČLS JEP, konaného dne 15.1.2019 ve FN Motol

Přítomni: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D., MUDr. Alexandra Aschermannová, MUDr. Michaela Zugarová

 1. Členové volební komise převzali dosud schválenou dokumentaci k organizaci voleb do výboru a revizní komise ČOS ČLS JEP.
 2. V základním dokumentu popisujícím organizaci voleb, v části pro organizaci korespondenčních voleb je nutné doplnit způsob, jakým budou kandidáty do obou orgánů navrhovat členové ČOS, kteří nemají e-mailovou adresu, a tudíž budou volit korespondenčně. Schválen následující text: Řádní členově ČOS, kteří nemají v centrální evidenci členů uvedenou e-mailovou adresu obdrží poštou seznam všech řádných členů ČOS ČLS JEP. Z tohoto seznamu vybere kandidáty do výboru ČOS a zapíše je na přiložený list „Návrh kandidátů do výboru ČOS“ a kandidáty do revizní komise ČOS na přiložený list „Návrh kandidátů do revizní komise ČOS“ a návrhy odešle v přiložené obálce na adresu: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika FN Olomouc, I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc nejpozději do 22.3.2019, 23:59 (rozhodující je den podání na poštu). Volební komise doplní návrhy kandidátů, kteří nebyli navrženi elektronicky do kandidátní listiny výboru a revizní komise.
 3. Členové volební komise navrhují upravit odstavec týkající se výsledků voleb následujícím způsobem:
  Volební komise obdrží výsledky voleb a protokol, obsahující veškeré informace o způsobu a průběhu voleb. Následně na svém zasedání sečte hlasy korespondenčního způsobu voleb a hlasy přičte jednotlivým kandidátům z elektronické části voleb. Poté sepíše zápis o výsledcích voleb, který podepíší členové volební komise. Každý člen volební komise je oprávněn napsat do zápisu své námitky.
  Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhoduje losování za účasti volební komise.
  Bude-li kandidát zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat a tuto skutečnost neprodleně sdělí předsedovi volební komise.

  Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba tím, že je zveřejní na stránkách www.linkos.cz.

 4. Předseda volební komise osloví paní Hanušovou z členské evidence ČLS JEP s následujícími dotazy: Kdo proveden kontrolu formátu e-mailových adres a zda by bylo možné požádat o pomoc ČLS JEP? Kdo rozešle e-maily členům, kteří budou navrhovat kandidáty a volit elektronicky a kdo rozešle pokyny k navržení kandidátů členům, kteří budou volit korespondenčně? V jaké formě získá volební komise výsledek fáze návrhu kandidátů z elektronické části, tj. zda to bude excelovská tabulka nebo to bude v jiné formě? Volební komise pak bude muset z těchto podkladů a z návrhů zaslaných korespondenčně sestavit definitivní kandidátky do výboru a revizní komise. Zda členové, jejichž e-mailové adresy se ukážou jako nefunkční budou automaticky přeřazeni do seznamu pro korespondenční volby. Zda je možné v elektronické formě navrhování a hlasování rozesílat e-maily s připomínkou o blížící se uzávěrce návrhů a ve fázi voleb o blížícím se ukončení volby? V jaké formě obdrží volební komise výsledek elektronické volby? Je to důležité pro přičtení hlasů zaslaných v korespondenční volbě. S odpovědí neprodleně seznámí všechny členy volební komise.
 5. Do 28.1.2019 budou připraveny návrhy prvního oslovení pro elektronickou volbu a materiály pro návrhy kandidátů do výboru a revizní komise pro korespondenční volbu.
 6. Pokud jde o adresu pro odeslání návrhu kandidátů a volebního lístku v korespondenční formě, bylo by vhodnější využít adresu: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, Sokolská 31, 120 26 Praha 2. Bude ještě diskutováno s paní Hanušovou z členské evidence ČLS JEP.
 7. Termín zasedání volební komise pro přípravu kandidátek do výboru a do revizní komise ČOS by stanoven na 29.3.2019. Kandidátky budou sestaveny z došlých návrh z korespondenční části a z návrhů provedených elektronickou formou.

Zapsal: Karel Ćwiertka

Klíčová slova
volby 2019