Zápis z 15. zasedání výboru ČOS konaného dne 10. dubna 2001

 • Přítomni: prof. Klener Pavel, Doc. Petruželka Luboš, MUDr. Drbal Josef, MUDr. Jelínková Alena, as. Přibylová Olga, MUDr. Šmelhaus Vratislav, prof. Vorlíček Jiří, Doc. Žaloudík Jan, MUDr. Fischer Jan
 • Omluven: prof. Koutecký Josef
 1. Kontrola zápisu
  Zápis schválen bez připomínek, úkoly splněny.
 2. Výbor se zabýval výsledkem mimořádné schůze pediatrické sekce ČOS, konané dne 4. 4. 2001. Z pověření výboru se této schůze zúčastnil prim Fischer.
  Členská schůze se jednomyslně přihlásila k prohlášení výboru ČOS ze dne 13. 2. 2001. Odvolala dosavadní výbor a zvolila do čela pediatrické sekce doc Eckschlagera a MUDr. Dembickou sekretářkou sekce. MUDr.Dembická funkci odmítla, sekretář bude zvolen dodatečně.
 3. Výbor obdržel rovněž seznam členů chirurgické sekce. I zde někteří členové nepodali dosud přihlášku do ČOS. Na existenci této sekce upozorní prof. Klener předsedu Chirurgické společnosti ČLS doc. Havlíčka dopisem.
 4. Výbor schválil přijetí nových členů:
  Byli přijati: Prof. MUDr. Duda Miroslav - II. chirurg. klinika Olomouc
  MUDr. Stehlík Daniel - II. chirurg. klinika Olomouc
  Prim. MUDr. Gryga Adolf - II. chirurg. klinika Olomouc
  MUDr. Švach Ivan - II. chirurg. klinika Olomouc
  MUDr. Novák Jaroslav - chirurg. odd. nem. Kroměříž
  MUDr. Řezáč Vladimír - chirurg. odd. nem. Kroměříž
  MUDr. Soukup František - chirurg. odd. nem. Kroměříž
  Prof. MUDr. Král Vladimír - I. chir. klinika Olomouc
  MUDr. Vrba Radek - I. chir. klinika Olomouc
  MUDr. Aujeský René - chir. klin. Olomouc
  Doc. MUDr. Neoral Čestmír - I. chir. klinika Olomouc
  PhD. MUDr. Klein Jiří - I. chir. klinika Olomouc
  MUDr. Hurban Bohumil - chirurg. odd. nem. Prostějov
  MUDr. Horna Jan - chir. odd. nem. Prostějov
  MUDr. Pistulka Jiří - chir. odd. nem. Prostějov
  MUDr. Vildomec Karel - chir. odd. nem. Prostějov
  MUDr. Hunák Ivan - chirurgie, Baťova nem. Zlín
  MUDr. Tkadlecová Dagmar - chirurgie, Baťova nem. Zlín
  MUDr. Kubáček Jiří - Schering - Plough, odd. HOBU
  MUDr. Vít Vítězslav - urologická klinika Brno
  MUDr. Bartoš Jiří - onkocentrum, nem. Liberec
  MUDr. Holíková Marta - onkocentrum, nem. Liberec
  MUDr. Burkoň Petr - odd. radiační onkol., nem. u sv. Anny v Brně
  Ukončení členství: MUDr. Marek Broul.
  Všem nově přijatým členům bude zaslána informace o přijetí (zařídí pí.Schweinerová).
 5. ČLS zaslala výboru zprávu o hospodaření v r. 2000. Předáno pokladníkovi prim. Fischerovi, který na příštím výboru podá stručnou informaci.
 6. Výbor se zabýval aktualizací koncepce oboru klinická onkologie. Všichni členové byli vyzváni, aby do příští schůze zpracovali připomínky. Návrh nové koncepce oboru bude hlavním bodem jednání příští schůze.
 7. Vypracováním katalogu nehrazených výkonů pro obor klinická onkologie a aktualizací seznamu výkonů proplácených v oboru klinická onkologie byla pověřena as. Přibylová, která připraví dopis pro pojišťovny s příslušným návrhem.
 8. Výbor se podrobně zabýval pracovní verzí Náplně předatestační přípravy v oboru klinická onkologie(LOGBOOK). Doporučil četné doplňky, které zapracuje doc. Petruželka. Opravená verze bude předána IPVZ do 15. 4. 01 (odpovídá doc. Petruželka).
  Kromě atestace z oboru "Klinická onkologie" doporučuje výbor zavedení funkční specializace z onkologie, jejíž obsah je však nutno předjednat s příslušnými odborníky. Výbor navrhuje oslovit odborníky těchto oborů:
  gynekologie - doc. L.Rob
  urologie - MUDr. Nová
  hrudní chir. - prof. Král
  břišní chir. - prof. M. Pešková
  ORL - prof. Jan Betka
  stomatochir. - prof. J. Mazánek
  pneumologie - prof. . Kolek
  radioterapie - MUDr. H. Stankušová
  ortopedie - ?
 9. MUDr. Přibylová seznámila výbor s připomínkami k bodovému hodnocení jednotlivých výkonů v klinické onkologii. Kompletní seznam zpracuje do 20. 4. 01.
 10. Výbor ČOS byl požádán redakcí ČLČ o vyjádření stanoviska k problematice devitalizace. Bylo rozhodnuto, že stanovisko bude vypracováno koncem června, až po zhodnocení prvních výsledků klinického zkoušení. Návrh stanoviska vypracuje doc.Žaloudík, profesora Petráška bude informovat doc. Petruželka.
 11. Korespondence:
  Výbor požádán o stanovisko k návrhu ředitele doc. Rýznara na zřízení Centra klinické onkologie ve FN-Olomouc. Výbor doporučuje zvážit naplnění všech podmínek (včetně dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků), jinak nemá námitek. 
  Odpověď vypracuje prof. Klener.
  Ředitelka ÚZIS Mgr. Mazánková informuje o nové klasifikaci nádorů, která vyšla v r. 2000. ČOS by měla požádat MZ o zabezpečení překladu a její následné povinné zavedení. Výbor tak učiní na příštím zasedání (až po projednání návrhu na její zavedení Radou NOR 26. 4. 01.
  Výboru došly 2 návrhy na cenu ČOS.
  Abrahámová a spol.: Atlas nádorů prsu
  Vorlíček a spol.: Praktická onkologie.
  Po diskusi navrhuje výbor na cenu ČOS monografii Vorlíček a spol., monografii Abrahámová a spol. navrhuje na cenu České lékařské společnosti.
  Výbor Byl požádán Nadací Paula Janssena, aby navrhl členy posuzovatelské komise pro obor onkologie, výměnou za dosavadní členy, kterým skončilo funkční období.
  Byli navrženi: Doc.Petruželka, prim. Jelínková, prim. Fínek, doc. Vyzula z Brna.
 12. Různé: Výbor doporučuje úhradu jehel Penfine z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
  Dopis zašle prof. Klener. 
  Termín dalšího zasedání výboru ČOS byl stanoven na středu 30. května 2001 v 19,00 hodin v Brně, u příležitosti BOD.

Za ČOS:

doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
vědecký sekretář
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
předseda

V Praze 10. dubna 2001