Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP dne 16. 9. 2014 v Pardubicích

Přítomni: Vorlíček, Melichar, Kolářová, Ryška, Prausová, Petruželka, Petráková
Omluveni: Abrahámová, Tesařová, Fínek, Cwiertka, Dušek, Vyzula, Žaloudík
 1. Účastníky v úvodu jednání přivítali ředitel Pardubické krajské nemocnice a.s. MUDr. Tomáš Gottvald a ředitel Onkologického centra Multiscan Pardubice MUDr. Jan Calta.
 2. Jednání zahájil předseda ČOS prof. Vorlíček.
 3. Proběhla kontrola zápisu z předchozího zasedání výboru ČOS. Dosud nebyla potvrzena nominace prim. Linkeho na post ombudsmana v rámci VZP. Prim. Petráková zorganizuje volby do sekce nádorů prsu. Prof. Melichar zorganizuje volby do sekce pro endokrinní nádory.
 4. Vorlíček seznámil se situací kolem nového ustanovení KOC. Návrh, který v podstatných rysech nemění současnou síť, čeká na podpis ministra.
 5. Členové výboru ČOS projednali informace o neověřené vyšetřovací metodě METATRON HUNTER. Neexistují kontrolované klinické studie a přínos této metody nebyl prokázán. Tuto metodu nelze doporučit pro použití v běžné klinické praxi.
 6. Negativní stanovisko výboru ČOS k terapii vysokodávkovaným vitaminem C trvá.
 7. Členové výboru ČOS berou na vědomí aktivity HPV College. ČOS již svou jednoznačnou podporu oficiálnímu screeningovému programu karcinomu děložního čípku organizovaného MZ vyjádřila. Tato podpora trvá, členové výboru nepovažují za nutné explicitně vyjadřovat podporu pro všechny další dílčí aktivity v této oblasti.
 8. Petráková informovala o problematice s generiky cytostatik, které vyvstalo v souvislosti s revizemi. Proběhlo jednání na VZP, které má zamezit těmto nedorozuměním. Bude vypracován seznam schválených cytostatik pro léčby jednotlivých nádorových onemocnění.
 9. Byla diskutována problematika postgraduálního vzdělávání v onkologii. Prof. Melichar zajistí upřesnění požadavku na účast na kvalitním domácím nebo zahraničním kongresu.
 10. Byla projednána žádost AstraZeneca o ustavení pracovní skupiny zástupců České onkologické společnosti pro problematiku standardů diagnostiky a léčby pacientek s karcinomem ovaria s mutací genů BRCA. Do této skupiny byli nominováni prof. Ryška, prof. Melichar, prim. Petráková, prof. Petruželka, doc. Prausová, prim. Kolářová a prof. Fínek. (Odpověď ČOS společnosti Astrazeneca)
 11. Výbor ČOS projednal žádost firmy Simedap Flow s.r.o. o stanovisko k úhradě testu Endopredict. Členové výboru pokládají za předčasné v současné době takové stanovisko vydávat. V současné době je v České republice ve stejné indikaci hodnocen přínos OncotypeDx, se kterým sice mají jednotlivá KOC již první zkušenosti, ale stále čekáme na vyhodnocení přínosu tohoto testu v podmínkách klinické praxe v našem státě, což je podmíněno dostupností dat od nejméně 50-100 pacientek. V tento moment jsou k dispozici data od přibližně 30 pacientek. V současné době je proto předčasné zavádět podobný diagnostický test, paralelní hodnocení obou testů by bylo kontraproduktivní vzhledem k omezené populaci pacientek, u kterých by mohla být tato nákladná diagnostická metoda přínosná. Výbor České onkologické společnosti sice podporoval pilotní projekt, který zpřístupnil test OncotypeDx (vzhledem ke skutečnosti, že v té době byl OncotypeDx jedinou nabízenou možností tohoto testování), nicméně bychom se neradi stali účastníky komerčního souboje různých poskytovatelů těchto služeb a do doby, než budou k dispozici další data, se k tomuto problému vyjadřovat nebudeme. V současné době tedy není možno za Českou onkologickou společnost dát požadované doporučení. (Dopis VZP k této problematice)
 12. Byla schválena záštita nad následujícími odbornými akcemi:
 13. Výbor schválil přijetí nových členů ČOS
  • MUDr. Ivana Pejpková, Olomouc
  • MUDr. Pavel Horkel, Hlučín
  • MUDr. Tomáš Blažek, Nový Jičín
  • MUDr. Romana Emmerová, Brno
 14. Různé
  • Byla projednána odměna autorskému kolektivu Modré knihy. Členové výboru ČOS souhlasí.
  • Ryška informoval o dopise adresovaném VZP a SZP o nových doporučených postupech pro histopatologické vyšetření karcinomu prsu.
  • Výbor ČOS znovu vyjadřuje znepokojení v souvislosti s omezením vycházek onkologických nemocných.

Přílohy: 

 1. Odpověď ČOS na žádost AstraZeneca o ustavení pracovní skupiny zástupců ČOS pro problematiku standardů diagnostiky a léčby pacientek s karcinomem ovaria s mutací genů BRCA
 2. Dopis VZP problematice zařazení testu Endopredict