Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP dne ČOS 28.5.2013

Přítomni:

Vorlíček, Tesařová, Petruželka, Vyzula, Ryška, Prausová, Kolářová, Fínek,Dušek,Cwiertka, Petráková, Melichar

Omluveni: Abrahámová
Nepřítomen: Žaloudík
 1. Členy výboru ČOS přivítala Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., ředitelka Všeobecné Fakultní nemocnice v Praze, ve svém projevu zmínila problémy spojené s centrovou léčbou.
 2. Prof. Vorlíček provedl kontrolu zápisu z minulého zasedání výboru. K jednání s prezidentkou ESMO, které proběhlo v dubnu, nemají členové výboru ČOS další připomínky.
 3. Byla přednesena zpráva o hospodaření a revizní činnosti ČOS (Dr. Cwiertka). Hospodářský výsledek za rok 2012 je minus 67 000 Kč. Zůstatek fondu je přibližně 935 000 Kč. Hospodaření probíhalo v souladu s pravidly ČLS JEP. Nutno obnovit činnost všech sekcí společnosti (zajistí prof. Vorlíček). Diskutována problematika pravidel společnosti. Revizní zpráva je přílohou tohoto zápisu.
 4. Prof. Vorlíček přednesl návrhy na čestné členství České onkologické společnosti ČLS JEP - schválení návrhů (prof. Abrahámová, prof. Koutecký, prof. Klener, prof. Jurga, prof. Ondruš). Členové výboru ČOS jednomyslně souhlasí s udělením členství.
 5. Byla diskutována problematika Modré knihy, příprava nového vydání (prof. Vyzula), diskuze o sjednocení názorů s plátci péče formou informací na několika úvodních stranách. Prof. Fínek přednesl návrh, aby v rámci Modré knihy byly publikovány texty charakteru konsensů odborné společnosti s plátci. K tomuto návrhu proběhla diskuze. Tyto problémy jsou zásadní zejména s ohledem na současné problémy financování. Modrá kniha je zavedenou publikací a není vhodné současný systém zásadně změnit, již v současné verzi jsou v Modré knize publikována některá konsensuální doporučení.
 6. Byl diskutován problém atestačního kurzu klinické onkologie, který je nově povinný před atestací z klinické onkologie (prof. Melichar). Tento kurz je nyní nutno akreditovat a na podzim uspořádat. Není v silách většiny pracovišť celý kurz kvalitně personálně pokrýt. Bylo rozhodnuto jeden týden kurzu uspořádat v Praze a jeden týden na Moravě, vzhledem k místu konání podzimní atestace letos zvolena Olomouc. Prof. Melichar rozešle členům výboru ČOS aktuální podobu kurzu, následně bude rozhodnuto o rozdělení přednášek mezi část kurzu v Praze a Olomouci dle místa bydliště přednášejících. V dalších letech bude kurz pořádán v jednotlivých blocích tak, aby byla zajištěna účast přednášejících z celého státu.
 7. Úhrada vakcín u rizikových diagnóz, doporučení úhrady očkování u onkologických diagnóz u dětí, plošné očkování dospělých není doporučováno (Vorlíček).
 8. Návrh Věstníku MZ ČR Pravidla pro poskytování léčby zhoubných nádorů prsu v ČR. Členové výboru ČOS se již vyjádřili či vyjádří v nejkratší době k tomuto dokumentu, následně bude dle těchto připomínek formulován dopis adresovaný MZ ČR.
 9. Byla diskutována problematika pracovní skupiny zaměřené na nádorové duplicity (prof. Vorlíček), zatím tato skupina nebyla ustavena.
 10. Členové výboru nesouhlasí s umístěním odkazu  HPV College na portálu LINKOS.
 11. Bylo diskutováno vyjádření k žádosti o založení Společnosti pro porty a permanentní katétry ČLS JEP. Většina členů výboru ČOS doporučuje řešit tuto problematiku  v rámci jednotlivých odborných společností a novou odbornou společnost s tímto zaměřením považuje za redundantní.
 12. Informace o podávání  léku Jevtana, do registru budou zařazeni i pacienti dosud léčení, prof. Fínek osloví vedoucí KOC s žádostí o určení kontaktních osob. V diskuzi bylo zdůrazněno, že v minulosti požadovaný sběr dat kvality života je u této skupiny pacientů prakticky neproveditelný.
 13. Jako garanta  pro sběr a vyhodnocení dat VILP Afinitor navrhuje jednomyslně výbor ČOS prim. Sedláčkovou.
 14. Setkání mladých onkologů v Medlově se za výbor ČOS zúčastní prof. Melichar.
 15. Výbor ČOS bere na vědomí dopis ministra doc. Hegera informující o možnostech lázeňské léčby.
 16. Doc. Dušek informoval o finální přípravě dat NOR ČR pro mezinárodní studii CONCORD-2 zaměřené na populační hodnocení přežití onkologických pacientů. Data oficiálně připravuje ÚZIS ČR, datovou strukturu kontroluje Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. Souhlas se zapojením do studie i se strukturou dat již dříve vyslovil výbor ČOS a Rada NOR ČR. Struktura odesílaných dat umožní hodnocení přežití nad celou českou populací, neumožní ale detailní regionální analýzy a srovnávání regionů ČR mezi sebou. Pravidla studie a obsah odesílaných dat jsou uvedeny v příloze zápisu.
 17. Doc. Prausová připomněla problém nových předpisů omezujících vycházky nemocných s nádorovým onemocněním. Tato praxe je ve vztahu k těžce nemocným lidem eticky nepřijatelná a znamená faktické vyloučení z řady oblastí běžného života. Výbor ČOS již v minulosti na tuto neúnosnou situaci upozorňoval ombudsmana, bohužel tento problém však zůstal nevyřešený. Doc. Prausová připraví návrh dalšího dopisu, který se pokusí o nápravu. Bude vhodné o tomto problému rovněž informovat veřejnost.
 18. Termíny příštích zasedání výboru ČOS jsou: 10.9. v 10 hod. v Olomouci, 15.10. v 10 hod. v Plzni, 15.11. v 9 hod. v Brně a 17.12. v 10 hod. v Praze (Všeobecná fakultní nemocnice).