Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP konané dne 14. 4. 2015 v Pardubicích.

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Prausová, Melichar, Petruželka, Tesařová, Petráková, Cwiertka, Kolářová, Ryška, Fínek
Omluveni: Dušek, Vyzula
Nepřítomen: Žaloudík
 1. Jsme hosty Oddělení radiační a klinické onkologie nemocnice v Pardubicích. Všechny nás přivítala MUDr. Iveta Kolářová. Pozdravit nás přišel ředitel Pardubické nemocnice MUDr. Tomáš Gottvald, který pohovořil o spolupráci nemocnice s Multiskenem, a.s. a o světlé budoucnosti Komplexního onkologického centra Pardubického kraje.
 2. Prof. Vorlíček začal schůzi kontrolou zápisu z minulé výboru.
 3. Dr.Cwiertka referoval o stavu příprav na volby do ČOS. Předvolební kampaň skončila 10. 4. 2015 ve 23.59 hod. středoevropského času a volební komise se sešla během BOD, zápis z jejího jednání je přílohou tohoto zápisu. (k diposzici i na volebním modulu) Dr. Cwiertka požádal o doplnění volební komise. Volební komise byla rozšířena o následující členy: MUDr. Ondřej Bílek a MUDr. Michaela Zezulová. Volební komise bude pracovat ve složení (bez titulů): Aschermanová, Bílek, Cwiertka, Lakomý, Poprach, Vitásková, Zezulová.
 4. Prof. Vorlíček jednal s MUDr. Hoňkem, náměstkem ředitele VZP. Pan náměstek se nevyjádřil k instalaci ombudsmana pro onkologii. Prosazení této naší žádosti je tématem pro příští výbor ČOS.
 5. Dvě schválená ocenění (pro děkana I. LF UK prof. Šeda a pro Dr. Mráze z MOÚ) budou dnes odevzdána.
 6. Prim. Petráková se sešla s chirurgem a plastickým chirurgem a profesionálně projednali a posléze vypracovali posudek týkající se mamárních implantátů pro pojišťovny. Implantáty byly schváleny.
 7. Většina pracovišť se připojuje k jednodennímu nutričnímu skríningu dne 29. 4. 2015. Účast je dobrovolná. Cílem je upozornit na podvýživu onkologických pacientů. Akci organizuje Pracovní skupina nutriční péče.
 8. SÚKL vypracoval negativní hodnotící zprávu k LP Abraxan v indikaci pro karcinom pankreatu. Prof. Vorlíček vypracoval za ČOS jednoznačně nesouhlasné stanovisko. V Evropě je lék v této indikaci schválen. Dopis je přílohou této zprávy.
 9. Výbor ČOS je toho názoru, že je třeba vyjádřit s rozhodnutím SÚKLu veškerá naše souhlasná a zejména nesouhlasná stanoviska a poté je zveřejnit na Linkosu, jak pro lékaře, tak pro veřejnost.
 10. Protonové centrum sdělilo předsedovi ČOS své stanovisko ke způsobu indikování pacientů k protonové léčbě. Výbor ČOS zaujímá toto stanovisko: Léčbu zářením protony doporučuje multioborový tým Komplexního onkologického centra. Ten jedná na základě žádosti ošetřujícího lékaře, radiačního či klinického onkologa, který navrhuje zvážení  léčby protony na základě znalosti histologického typu, lokalizace a rozsahu nádoru. Pokud osloví multioborovou komisi  KOC se žádostí léčby protony  jiný lékař či nemocný sám,  KOC u místně příslušného nemocného provede kompletní  vyšetření, zhodnotí dosavadní  průběh onemocnění.  Na tomto základě stanoví KOC strategii protinádorové léčby. Pokud je indikováno ozáření, pak zhodnotí, zda je primárně možné jej provést   fotonovým svazkem. Pokud má pochybnost, či se jedná o diagnózu, při které přináší protonový svazek vyšší šanci na vyléčení, předá nemocného  k jednání  multioborové komise  pro protonovou léčbu. Pokud je ozáření fotonovým svazkem možné a stejně možné je i ozáření protony ovšem bez prokázané vyšší efektivity a nemocný na léčbě protony trvá, pak multioborový tým KOC v souladu se stále platným nařízením ministra Hegera (při ekviefektivitě volit nejekonomičtější variantu léčby)   KOC se vyjádří, že nemá proti léčbě protony námitek, ovšem za podmínky jejího hrazení nemocným, což  oznámí příslušnému plátci.
 11. K žádosti doc. MUDr. R. Foltána, Ph.D. o verbální zařazení maxilofaciálního chirurga do komplexního týmu pro nádory hlavy a krku, sdělujeme, že se tak již stalo (v nejnovějším vydání Modré knihy).
 12. Výbor ČOS bere na vědomí dopis týkající se prognostického testu Endopredikt a sděluje, že se nebude vyjadřovat k zařazení uvedeného testu do procesu úhrady plátci péče.
 13. Výbor ČOS bere na vědomí dopis Neuroonkologické sekce ČOS.
 14. Prim. Petráková informovala o kódech ředění cytostatik. V současné době aseptická příprava cytotoxických léčiv není hrazena dle platné legislativy. Je hrazena na základě zvláštních příplatků na recepty. Toto řešení bylo ve své době akceptováno proto, že farmaceut nebyl nositelem výkonu. Nyní legislativa výkon přidala i k odbornosti farmaceuta. Sekce nemocničních lékárníků proto připravila kalkulace výkonů přípravy cytotoxických léčiv odpovídajících současné legislativě, jejichž členění kopíruje nynější spektrum kódů proplácených prostřednictvím zvláštních příplatků na recepty.  
 15. Výbor ČOS zaujal toto stanovisko k indikaci Avastinu v léčbě karcinomu čípku děložního: Možnosti léčby pokročilého (metastatického, perzistentního či relabujícího) karcinomu děložního čípku jsou omezené. U malé části pacientek je možné operativní řešení nebo radioterapie. U většiny pacientek je možná pouze paliativní chemoterapie, citlivost k této léčbě je však relativně nízká a přežití nemocných krátké. Studie GOG-0240 hodnotila přidání Avastinu (bevacizumab) ke standardní chemoterapii a prokázala významné prodloužení celkového přežití. Na základě těchto výsledků již byla léčba nemocných s karcinomem děložního čípku zařazena do doporučených standardů léčby (Modrá kniha). Nyní je použití Avastinu u léčby nemocných s karcinomem děložního čípku registrováno. Výbor ČOS doporučuje stanovení úhrady pro tuto diagnózu s tím, že indikujícím lékařem bude klinický onkolog.
 16. Prof. Abrahámová a prof. Vorlíček informují o Epidemiologické sekci na BOD. Přednáška z dílny IBA zanalyzovala údaje o výdajích pojišťoven na centrové léky v onkologii během posledních několika let a uvedená data protkala s daty lékových registrů. Ze studie vyplývá, že výdaje pojišťoven na centrovou léčbu rozhodně nestoupají a dále, že indikující lékaři používají léky uvážlivě a přiléhavě. Na druhou stranu však je vysoce pravděpodobné, že část našich nemocných je podléčena.
 17. Výbor ČOS se velmi podrobně zabýval programem Onkofóra, které bude 15. 5. 2015. Po sestavení konečného programu bude tento zveřejněn na Linkosu.
 18. Výbor ČOS uděluje tyto záštity:
 • 1. Plzeňský kolorektální den, 21. 4. 2015, Plzeň
 • 4th European Colorectal Cancer Days, 29. - 30. 5. 2015, Brno
 • 15th Central European Lung Cancer Conference, 28.- 30. 11. 2015, Praha

 Přílohy: 

 1. Dopis SÚKLu - stanovisko ČOS k hodnotící zprávě k LP Abraxan
 2. Zápis ze zasedání volební komise pro volby do výboru a revizní komise ČOS ČLS JEP konaného dne 9.4.2015 v Brně během Brněnských onkologických dnů.

 

14.4.2015


Zapsala: prof MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.