Zápis ze zasedání volební komise pro volby do výboru a revizní komise ČOS ČLS JEP konaného dne 9.4.2015 v Brně během Brněnských onkologických dnů

Přítomni: Aschermannová, Vitásková, Ćwiertka, Lakomý, Poprach

 1. Návrhy kandidátů do výboru a do revizní komise bylo možné podávat prostřednictvím volebního modulu „Volby 2015“ na oficiálních webových stránkách ČOS linkos.cz do 21.3.2015, 23:59 hod. Svého práva navrhnout kandidáta nebo sám kandidovat využilo celkem 35 členů ČOS. Jeden člen využil svůj příspěvek k prezentaci svého názoru. Bylo navrženo celkem 43 kandidátů do výboru ČOS a 7 kandidátů do revizní komise. Vzhledem k tomu, že návrh na MUDr. Oldřicha Coufala, Ph.D. byl podán až po vypršení oficiálního termínu pro podávání návrhů na členy výboru či revizní komise, nebyl tento návrh volební komisí akceptován.
 2. Do výboru byli v řádném termínu navrženi (v abecedním pořadí): prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Jiří Bartoš, MBA; doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; prof. MUDr. David Cibula, CSc.; prof. MUDr. Miloš Duda, DrSc.; doc. MUDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; MUDr., PharmDr. Jan Dvořák; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; MUDr. Jiří Förster; MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Petr Klepetko; MUDr. Renata Koževnikovová; MUDr. Eugen Kubala; Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Linke; MUDr. Martin Matějů, Ph.D.; MUDr. Michaela Matoušková; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Luboš Skopal; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.; MUDr. Rostislav Stríž; doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.; MUDr. Martin Šmakal; Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.; MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.; MUDr. Jan Vydra; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
 3. Do revizní komise byli v řádném termínu navrženi (v abecedním pořadí): MUDr. Jozef Čupka; MUDr. Jiří Förster; MUDr. Václav Janovský; MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA; MUDr. Hana Študentová; MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
 4. Ke dnešnímu dni využilo možnost prezentovat volební profil na oficiálních webových stránkách ČOS celkem 33 navržených kandidátů. Zveřejnění profilu je považováno za souhlas s kandidaturou.
 5. Další navržení kandidáti byli osloveni předsedou volební komise, zda s kandidaturou souhlasí. MUDr. Jiří Förster vyjádřil svůj souhlas pouze s kandidaturou do revizní komise, MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. vyjádřil svůj souhlas pouze s kandidaturou do výboru, MUDr. Rostislav Stríž vyjádřil svůj nesouhlas s kandidaturou do výboru a MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA vyjádřila svůj nesouhlas s kandidaturou do revizní komise a souhlas s kandidaturou do výboru. Všichni zbývající vyjádřili svůj souhlas s kandidaturou v souladu s podaným návrhem.
 6. Na základě skutečností uvedených v bodech 1-5 byla volební komisí sestavena kandidátní listina pro volby do výboru ČOS pro volební období 2015-2019 (v abecedním pořadí): prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Jiří Bartoš, MBA; doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.; prof. MUDr. David Cibula, CSc.; prof. MUDr. Miloš Duda, DrSc.; doc. MUDr. Ladislav Dušek, Ph.D.; MUDr., PharmDr. Jan Dvořák; doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.; doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.; doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA; MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA; MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Petr Klepetko; MUDr. Renata Koževnikovová; MUDr. Eugen Kubala; Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.; MUDr. Zdeněk Linke; MUDr. Martin Matějů, Ph.D.; MUDr. Michaela Matoušková; prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.; MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA; prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.; MUDr. Luboš Skopal; doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.; doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.; MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.; doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.; MUDr. Martin Šmakal; Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.; prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.; MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.; MUDr. Jan Vydra; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.
 7. Na základě skutečností uvedených v bodech 1-5 byla volební komisí sestavena kandidátní listina pro volby do revizní komise ČOS pro volební období 2015-2019 (v abecedním pořadí): MUDr. Jozef Čupka; MUDr. Jiří Förster; MUDr. Václav Janovský; MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.; MUDr. Hana Študentová.
 8. K dnešnímu dni nebyla podána žádná stížnost k průběhu volební kampaně.
 9. Vzhledem k tomu, že poslední vyjádření ze strany kandidátů byla získána až v průběhu jednání volební komise, volební komise rozhodla, že rozeslání volebních lístků proběhne v období od 13.4.2015 do 17.4.2015. Volební komise konstatuje, že tento posun neovlivní průběh voleb a termín pro odeslání volebního lístku může zůstat nezměněn, tj. nejpozději 11.5.2015. O platnosti lístku bude rozhodovat datum razítka v den podání na poště.
 10. Volba proběhne následujícím způsobem – volič zakroužkuje pořadové číslo u jména kandidáta. V případě volebního lístku do výboru ČOS lze označit kroužkem maximálně 13 kandidátů, v případě volebního lístku do revizní komise lze označit maximálně 3 kandidáty. Volební lístky, na kterých bude označen vyšší počet kandidátů (tj. více než 13 v případě výboru a více než 3 v případě revizní komise) budou považovány za neplatné.
 11. Předseda volební komise zajistí rozeslání volebních lístků všem členům ČOS dle údajů evidence členů ČLS JEP.
 12. Předseda volební komise požádá na nejbližším zasedání výboru ČOS o doplnění volební komise o 2 ev. 4 členy. Rozšíření volební komise by pomohlo při sčítání hlasů.
 13. Příští zasedání volební komise se bude konat dne 18.5.2015 od 10:00 na Onkologické klinice FN Olomouc. Během tohoto zasedání bude provedeno otevření doručených volebních obálek, kontrola data odeslání a následně proběhne sčítání hlasů. Výsledek voleb bude oznámen bez odkladu.

Zapsal MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D.