Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti ČLS JEP konané dne 18.12.2012

Přítomni: Vorlíček, Abrahámová, Petruželka, Tesařová, Ryška, Melichar, Prausová,Petráková, Cwiertka, Kolářová, Fínek, Dušek
Omluveni: Vyzula
Nepřítomen: Žaloudík
 1. Schůzi zahájil prof. Vorlíček. Byli jsme hosty prof. Petruželky a schůze výboru ČOS  se konala ve Faustově domě na I. LF UK a VFN.
 2. Přítomné pozdravila ředitelka VFN Mgr. Dana Jurásková, PhD, MBA a krátce pohovořila o nové úhradové vyhlášce.
 3. Následoval (jako každoročně) předvánoční kulturní program. Na housle zahrál houslový virtuos pan Lukáš Kuta. Potěšil nás skladbami klasického repertoáru i vlastními skladbami.
 4. Na grant z výtěžků Běhu naděje došly dvě žádosti a to od Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze a od Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN v Hradci Králové. V rámci prvního grantu navrhovatelé žádají zakoupení dvou přístrojů ThermoBrite, které slouží pro hybridizaci převážně fluorescenčně značených oligonukleotidových sekvencí. Tyto přístroje jsou nezbytné pro detekci cytogenetických změn metodou in situ hybridizace v ceně 360.000 Kč a v rámci druhého grantu navrhovatelé žádají zakoupení přístroje na detekci mutací zajišťovaných v rámci prediktivní diagnostiky. Jedná se o systém pro real-time PCR cobas® 480 System (Roche), katalogová cena činí 748.752 Kč.
  Projekty posuzovali prof .Fínek, prof. Abrahámová a MUDr. Petráková. Oba jsou cenné. Vzhledem tomu, že je nutná 50% spoluúčast žadatele, je možné na zbylou polovinu přispět oběma žadatelům. Výbor  ČOS souhlasí.
 5. Prof. Vorlíček a doc. Dušek informovali o přijetí našeho návrhu na kontrolu kvality v klinické onkologii. Náš návrh byl přijat uznáním a s tím, že naše práce bude postoupena k dalšímu hodnocení na MZ.
 6. Jako hosté na schůzi ČOS přišli zástupci SÚKL a to MUDr. Čapek, Mgr. Podrazilová, Mgr. Kacerová, Mgr. Hambálek. Jednání moderoval prof. Melichar. Podle nás jsou úhradové dodatky v řadě případů v rozporu s dobrou klinickou praxí a s medicínou založenou na důkazech. MUDr. Čapek sdělil, že SÚKL komunikaci s ČOS vítá a rád by, kdyby SÚKL dovedl dobře číst Modrou knihu a naopak abychom my měli zpětnou vazbu k tomu, jak Modrou knihu konstruovat, aby mohla být používána pro správní řízení.
  Mgr. Podrazilová sděluje jak se vytváří úhrada. Proces stanovení úhrad se řídí zaměnitelností, kterou určuje zákon o zdravotním pojištění. Přípravky s obdobnou účinností, bezpečností a obdobným využitím se řadí do referenční skupiny (jsou hodnoceny přes referenční indikaci jako např. inhibitory aromatáz). Další otázkou je postavení léčivého přípravku v terapii v dané indikaci, (rozhoduje většinou SPC a naše i zahraniční doporučení). Hodnocení důkazů je nejčastěji podle studií fáze III. event. IV. Jednou ze základních informací je pro SÚKL pořadí léčebné linie a  informace o míře rizika onemocnění. Bohužel tento požadavek je často neproveditelný pro mnohotvárnost onkologických onemocnění a není možné definovat striktní a rigidní léčebný plán, který by byl platný napříč celou širokou skupinou onemocnění. Výbor ČOS sděluje, že naši členové jsou žádáni SÚKL o konzultace či posudky. Tuto činnost členové vykonávají dosud bezplatně v dobré víře, že pomáhají pacientům. Vykonávají tuto činnost na základě „ evidence based medicine“. Chápou, že jejich požadavky nemohou být vždy splněny. Vyžadují však, aby jejich názor byl v každém případě v rozhodnutích SÚKL uveden. Dosud to tak zhusta nebylo. Hosté přislíbili, že se tak vždy stane.
  Členové výboru ČOS se dotazují na dělitelnost balení a dělitelnost ampulí a na oprávněnost či neoprávněnost požadavku VZP. Prof. Fínek připraví podklady a posléze dopis pro SÚKL, kde náš dotaz podrobně vysvětlí. Výbor ČOS souhlasí.
 7. Ohledně možnosti dělení ampulí bude požádána o názor Společnost klinické farmacie. Kontakt obstará prof. Abrahámová.
 8. Vyhlašujeme soutěž o nejlepší onkologickou práci za rok 2012. Návrhy je možné posílat předsedovi ČOS do konce března 2013.
 9. Dopis z velvyslanectví USA sděluje, že dne 23.1.2013 navštíví pracovníci „Center for Disease Detection“ Prahu a rádi by se setkali se zástupci ministerstva, odborných společností, pojišťoven a zdravotnických zařízení. Výbor ČOS bere tuto informaci na vědomí a na toto setkání deleguje prim. MUDr. Jan Prausovou, PhD.
 10. Výbor ČOS dává záštitu na 18. dny Vladimíra Staška v Praze a na XV. motolské dny v Praze Motole.
 11. Výbor souhlasí s návrhem guidelines hormonální léčby karcinomu prostaty.
 12. doc. Dušek, prof. Abrahámová: ÚZIS uzavřel data NOR za rok 2010. Kontrola dat na IBA MU ukázala vysokou kvalitu záznamů; nová data budou urychleně zpracována k publikaci na www.svod.cz. Do databáze NOR přibylo v r. 2010 více než 84 000 hlášení, maligních nádorů bylo hlášeno více než 77 000 (nárůst o cca 2 500 od r. 2009). Podrobný přehled obsahu dat je v příloze zápisu.
 13. Prof. Ryška informuje o schůzce Společnosti patologů s VZP ohledně referenčních laboratoří. Pro každý prediktivní marker budou určené určité laboratoře, odborná kritéria kladená na testující laboratoře a seznam navrhovaných laboratoří pro detekci jednotlivých markerů bude do poloviny tohoto týdne zaslán na VZP. Dle příslibu plátců by nový systém mohl platit od 1.1.2013.
 14. Sanofi Aventis vyžaduje sdělit procento nemocných s kastračně rezistentním Ca prostaty, které se hodí k léčbě Jevtanou. Je to cca 42,6%.
 15. Afinitor u neuroendokrinních nádorů. Výbor ČOS nadále trvá na pěti centrech. Národní rada VILP, (MUDr. Frňka) jejich počet snížila na tři. Nesouhlasíme.
 16. Výbor ČOS nadále trvá na tom, aby všechna KOC měla stejný přístup ke všem onkologickým léčebným metodám. Určitá diferenciace by byla možná jen tehdy, pokud by platba šla striktně za pacientem, o což společnost stále usiluje.
 17. Onkoportál je instalován na několika KOC. Výbor ČOS tuto spolupráci nadále podporuje.
 18. Přílohou tohoto zápisu je prezenční listina výboru ČOS za rok 2012.
 19. Noví členové:
  • MUDr. Ondřej Kubeček - Klinika Onkologie a radioterapie FN Hradec Králové
  • MUDr. Andrea Ňaršanská - Chirurgická klinika FN Plzeň
  • MUDr. Antónia Zábranská - Onkologické centrum  KNTB a.s., Zlín
  • MUDr. Lenka Žilinská - KOC, KNTB Zlín
  • MUDr. Gabriela Šimonová, CSc. - Nemocnice Na Homolce
 20. Příští výbory ČOS se budou konat:
  • 26.2.2013 - MOÚ Brno
  • 26.3.2013 - Onkologie FN Plzeň
  • 23.4.2013 - Onkologie FN Motol
  • 28.5.2013 - Onkologická klinika VFN Praha
  • 25.6.2013 - Onkologie Pardubice

Praha 19.12.2012

Zapsala: Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

zápis v pdf