Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 15.4. 2014 na MOÚ v Brně

Přítomni:
Vorlíček, Abrahámová, Cwiertka, Dušek, Fínek, Kolářová, Melichar, Petráková, Prausová, Tesařová, Ryška
Omluveni: Petruželka, Vyzula
Nepřítomen: Žaloudík

 

 1. Jednání výboru ČOS se konalo na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. V úvodu přivítal účastníky prof. Vorlíček, předseda společnosti a ředitel Masarykova onkologického ústavu.
 2. Proběhla diskuze o podmínkách vzniku KOC v souvislosti s multidisciplinárním týmem. Multidisciplinární spolupráce tvoří páteř KOC. Na druhé straně je vhodné do oficiálních dokumentů udávat jednoduchá, jasně interpretovatelná vyjádření. Členové výboru ČOS se shodli na vyjádření: "KOC povinně ustavuje multidisciplinární týmy, které diskutují a určují strategii léčby relevantních onkologických nemocných."
 3. Doc. Prausová informovala o výběrovém řízení na klinickou onkologii pro okres Praha-západ. Zápis z výběrového řízení je přílohou zápisu.
 4. Byla projednána otázka výběru autorů pro onkologické číslo časopisu Acta Medicinae. Autoři byli vybráni z jednotlivých pracovišť KOC.
 5. Do pracovní skupiny sarkomů byli za výbor ČOS nominováni doc. Prausová a prof. Melichar, účast dalších je vítána.
 6. Byly projednány nominace na konferenci Odborné společnosti revizního lékařství. Byli nominováni prof. Vorlíček, Dr. Šachlová a prof. Melichar.
 7. Předatestační kurz je akreditován a program kurzu bude zveřejněn po Velikonocích.
 8. Bylo projednáno jednání se zástupci VZP. K tomuto jednání proběhla bohatá diskuze. Členové výboru poukazovali na mnohdy účelové interpretace podmínek úhrady i doporučených postupů.
 9. V této souvislosti byla také diskutována otázka zdravotní dopravy. Výbor ČOS samozřejmě nepodporuje poskytování zdravotní dopravy v neindikovaných případech. Bohužel je široce zavedena praxe, kdy je zdravotní doprava poskytována z jiných než medicínských důvodů. Tato praxe byla v minulosti i předmětem revizí i odmítnutí úhrady, včetně úhrady léků centra. Na řadě pracovišť je proto nyní důsledně posuzována indikace zdravotní dopravy a tato je odmítána. Tato odmítnutí samozřejmě nejsou vždy pacienty přijímána. Bohužel pracoviště VZP v případě stížností nemocných místo vysvětlení situace a postoje VZP obviňuje lékaře z neetického přístupu. Postoj lékařů pracovišť KOC přitom zcela odpovídá závěrům jednání a je nutno zdůraznit, že tato omezení byla zavedena z iniciativy VZP.
 10. Prof. Vorlíček informoval o korespondenci s ČPZP stran úhrady léků centra. Byl opět zdůrazněn princip toku úhrady za pacientem. Zejména u menších plátců může být variabilita počtu pojištěnců se vzácnějšími diagnózami, kam spadá většina nemocných léčených léky centra, značná.
 11. Byla diskutována otázka léčby karcinomů štítné žlázy. V současné době se objevují nové metody cílené léčby u medulárního karcinomu štítné žlázy a u radiojód-rezistentních diferencovaných karcinomů štítné žlázy. Tato léčba by měla být prováděna klinickým onkologem v rámci KOC. Zkušenosti s touto léčbou jsou v současné době již v několika KOC a členové výboru ČOS považují za nutné, aby těmto pracovištím bylo umožněno v této práci pokračovat. Je sice pravděpodobné, že o tuto problematiku neprojeví zájem úplně všechna KOC, ale alespoň v počátku by síť KOC zabývajících se touto léčbou měla být otevřena.
 12. Výbor ČOS projednal dopis výboru České urologické společnosti týkající se léčby abirateronem. Nikdo z členů výboru nezpochybňuje nezastupitelnou roli urologa v diagnostice a léčbě karcinomu prostaty. Multidisciplinarita však znamená účast odborníků různých odborností. Členové výboru zastávají názor, že systémovou léčbu kastračně-rezistentního karcinomu prostaty by měl provádět odborník, který má k dispozici všechny dostupné léky a může posoudit relativní přínos různých alternativních postupů a vybrat pro nemocného postup optimální. Tímto odborníkem je jednoznačně klinický onkolog, což samozřejmě ale nesnižuje roli urologa v péči o pacienty s karcinomem prostaty ve všech fázích průběhu onemocnění.
 13. Doc. Dušek informoval členy výboru ČOS, že uspěl ve výběrovém řízení na post ředitele ÚZIS ČR a od 1.5.2014 bude na tuto pozici jmenován. Na práci IBA LF MU pro onkologickou společnost nebude mít tento fakt žádný vliv. Naopak, doc. Dušek jako jednu z absolutních priorit vidí posílení a zkvalitnění NOR ČR.
 14. Prof. Ryška informoval o nových guidelines Společnosti českých patologů. V červnu 2014 se bude konat konsensus konference prediktivní onkologie.
 15. Výbor  ČOS souhlasí se záštitou nad následujícími konferencemi:
 16. Noví členové:
  • MUDr. Vít Martin Matějka Plzeň
  • MUDr. Marián Liberko Praha

Zapsal: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.