Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 16.6.2009 v Hradci Králové

 

 • Přítomni: Vorlíček, Vyzula, Aschermannová, Fínek, Feltl, Bartoš, Petera, Přibylová, Cwiertka, Abrahámová, Stáhalová, Jelínková 

 • Omluveni: Žaloudík, Petruželka

 • Host: prof. Babjuk (urologická společnost ), doc. Neoral ( chirurgická společnost)

 

 1. Zápis z jednání v jednání

 2. Prof.Vorlíček přivítal přítomné zahájil schůzi výboru ČOS. 

 3. Prof. Petera přivítal přítomné za pořádající pracoviště. 

 4. Ředitel FN HK doc. Heger přivítal účastníky výboru, seznámil výbor o spolupráci FN HK s nemocnicí Pardubice (Multiscan). 

 5. Prof.Vorlíček překontroloval zápis z minulé schůze výboru ČOS. 

 6. Kongres Časná diagnostika v ordinaci praktického lékaře se koná 21.10.09 - výzva k aktivní účasti onkologů - návrhy poslat prof.Vorlíčkovi. 

 7. Doc.Neoral - v Olomouci je na chirurgii ze všech pacientů - 36% nemocných operovaných pro malignitu, což zabírá 67% času operačních sálů. 

 8. Výbor ČOS schválil návrh hodnotící komise - použití výtěžku TESCO Běhu pro život, předsedou hodnotící komise byl prim.Bartoš. Grant TESCO Běh pro život získává kolektiv vedený dr. Argalácsovou (Praha) s projektem Exprese genů proteinů sdružených s cytoskeletem buňky a její změna v procesu invaze a metastázování u lidských nádorů. Grant je ve výši 485 188 Kč. Dále kolektiv vedený dr. Slováčkem (Hradec Králové) s projektem Zhodnocení kognitivních funkcí u nemocných s glioblastomem získává grant ve výši 85 000 Kč. Prostředky jsou deponovány na účtu ČLS JEP. 

 9. Prof. Vyzula - do nové Modré knihy přišla řada připomínek, ozvala se i řada dalších odborných společností, budou doplněny klinické studie za kapitoly, přibyla kapitola o neuroendokrinních nádorech. Do konce června 2009 půjde dokument do tisku. Jedná se již o 9. vydání. 

 10. prof.Vyzula - jednání se SÚKL - nutná revize starých preskripčních onemocnění. Prof. Vyzula představuje omezení paclitaxel a gemcitabin s pohledu ČOS. Výbor ČOS souhlasí. 

 11. Prof.Vorlíček - nové léky nevstoupily do úhrad, ani staré léky v nové indikaci. Jednání doc.Němeček, dr.Friedmannová proběhlo 15.6. 09 v Brně. Výbor ČOS se závěry souhlasí. 

 12. Sloučená centra - KOC Praha - Bulovka a Brno MOÚ, FN Bohunice a USA. Stanovisko výboru: pracoviště vyjmenovaná ve Věstníku jako KOC či spolupracující mají stejná práva v podávání centrové léčby, a to dle Věstníku MZ ČR . 

 13. Výbor ČOS doporučuje zahájit jednání se statutárními zástupci nemocnic k ukotvení struktury KOC v organizačním řádu poskytovatelů zdravotní péče. 

 14. Prim. Foretová upozorňuje výbor ČOS na klamavé informace na webových stránkách VZP o genetickém testování. Výbor ČOS souhlasí a upozorňuje na nevědeckost Genetických horoskopů. Výbor ČOS žádá dr.Foretovou o postoupení výsledku jednání s VZP. 

 15. Firma Noviere chce financovat manažerské kurzy pro zájemce - členy ČOS. Výbor bere na vědomí a vyčkává další informace. 

 16. Noví členové - Nela Nekolná, VFN, Miroslav Hodek, Hradec Králové, Ivona Šporcrová, MOÚ. 

 17. Různé: prof. Abrahámová - náklady indikované léčby - výbor ČOS poukazuje na nutnost na navýšení paušálu na indikované náklady na léčbu a diagnostiku, podávanou v souvislosti s léčbou centrovou. 

 18. Prof. Abrahámová: v loňském roku schválilo MZ ČR finanční podporu na provoz NOR pro rok 2009. Do dnešního dne nedošlo k převodu žádných prostředků. 

 19. Jednání výboru ČOS v roce 2009. Výbor ČOS zasedá od 10 hodin, není-li uvedeno jinak.
  • 8.9.2009 Liberec
  • 6.10.2009 Olomouc
  • 10.11.2009 MOU
  • 22.12.2009 VFN