Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti dne 22. 5. 2009 na MOÚ Brno

 • Přítomni: Vorlíček,Vyzula, Petruželka, Aschermannová, Fínek, Feltl, Bartoš, Petera, Přibylová, Cwiertka

 • Omluveni: Žaloudík, Abrahámová, Stáhalová

 • Host: doc. Dušek, prof. Duda

Zápis z jednání v PDF

 1. Prof.Vorlíček přivítal přítomné a zahájil schůzi výboru ČOS. 

 2. Prof.Vorlíček překontroloval zápis z minulé schůze. 

 3. Využití grantu společnosti BMS navrženého České onkologické společnosti - doc. Dušek navrhuje požádat o prostředky pro NOR či skrínink kolorektálního karcinomu. Doc. Fínek navrhuje projekt sebeevaluace onkologických pracovišť - diskutuje prof. Vyzula, prof. Duda, doc. Dušek. Výbor ČOS souhlasí s projektem pro zkvalitnění sítě a sebeevaluace onkologických center a posílení vlivu ČOS na tvorbě sítě pracovišť. 

 4. Výtěžek z TESCO Běhu pro život věnovaný ČOS: o podporu projektu přišla zatím jedna žádost. 

 5. prof. Vyzula: připravují se nové Zásady cytostatické léčby, tvoří se jednotlivé týmy, hledají se garanti jednotlivých diagnóz. Vedoucí KOC byli osloveni se žádostí o spolupráci. U hlavních diagnóz budou uvedeny zásadní studie, ze kterých doporučení vycházejí. 

 6. Národní referenční centrum, zástupcem ČOS je doc. Fínek a doc. Dušek. 

 7. V březnu 2010 vyjde onkologické číslo Postgraduální medicíny. Výbor ČOS doporučuje vytvořit číslo ve spolupráci s chirurgickou společností. Výbor navrhuje dva editory - prof. Rysku, prim. Cwiertku, výbor ČOS vyzve ke spolupráci ostatní chirurgické obory. 

 8. Časná diagnostika onkologickým onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Spolupracuje prof. Petruželka, doc. Dušek. 

 9. Akreditační komise klinické onkologie - rozdělení rezidentských míst bere výbor ČOS na vědomí. 

 10. Výbor ČOS nesouhlasí s hrazením Vectibixu zvláštní smlouvou pouze na dobu 3 měsíců. Doc. Fínek - dopis VZP byl odeslán. 

 11. Konference Hypertermické chemoterapie, členové výboru ČOS se omlouvají z účasti, koliduje s konferencí ASCO. 

 12. Podání Lapatinibu u karcinomu prsu, z 21 žádostí schváleno podle paragrafu 16 za celou ČR jen devět žádostí.

 13. Prim. Gatěk je předsedou mammologické sekce České chirurgické společnosti. Výbor ČOS blahopřeje. 

 14. Prof. Starý a prof. Štěrba protestují v pediatrické společnosti proti revizi referenčních skupin znemožňující léčbu dětských onkologických pacientů. Výboru ČOS byl zaslán na vědomí dopis adresovaný MZ. 

 15. Noví členové ČOS: Nekolná Kateřina, Praha, Marek Mráz, Brno, Novák Tomáš, Praha, Majirský Martin, Praha, Jana Bucharová, Praha. 

 16. Prof. Duda referoval o stavu jednání, které vede Česká chirurgická společnost o zahájení pilotního projektu nového způsobu úhrady onkochirurgických operací, který by odpovídal skutečným nákladům na tyto operace. Dosud nebylo dosaženo konečné dohody o výši úhrady, jednání však pokračují a ze strany VZP je příslib brzkého podpisu dohody, která měla vstoupit v platnost od května 2009. Výbor ČOS plně podporuje požadavek ČCHS, aby výše úhrady plně odpovídala skutečným nákladům na tyto náročné operace a aby pilotní projekt byl zahájen co nejdříve. 

 17. 16.6.2009 se koná výbor ČOS v Hradci Králové. 

 18. Prof. Vyzula anoncuje založení Klubu onkologických juniorů. 

 19. Prof. Petruželka - atestace z klinické onkologie proběhly 21. 5. 2009. V průběhu června 2009 budou vypsány podzimní termíny. 

 20. Doc.Dušek informoval o rozvoji infomačního zázemí programu screeningu kolorektálního karcinomu ČR. Ve spolupráci se všemi relevantními subjekty (komise MZ ČR pro kolorektální screening, odborné společnosti - gastroenterologická, gynekologická, praktičtí lékaři) je připravován celostátní program odborné propagace prevence tohoto onemocnění. Projekt s pracovním názvem „Časná diagnostika a prevence kolorektálního karcinomu“ podpořila výzkumným grantem společnost Roche. Prvním vznikajícím výstupem je portál zajišťující komunikační zázemí (www.kolorektum.cz). Cílem projektu je dosáhnout u propagace a datového zázemí tohoto screeningu minimálně stejné úrovně, jakou již má screening mamární a dále také podpořit standardy péče o již diagnostikované pacienty. Projekt plánuje sérii regionálních seminářů s adekvátními vstupy do médií, již byla přislíbena mediální záštita Českého rozhlasu. Výbor ČOS vyslovil projektu podporu a souhlasí s uváděním loga ČOS a záštity ČOS u regionálních seminářů. Detailní plán akcí předloží doc. Dušek výboru ČOS do 2 měsíců. 

 21. Seminář Dobrá onkologie se neobejde bez dobré paliativní péče se koná dne 5. 6. 2009 v 10 - 13 hod., Charvátova síň , III. Interní klinika, U nemocnice 1, Praha 2, 1.p., viz. pozvánka v příloze

 22. prim. Aschermannová přednesla zprávu Revizní komise